Site navigatie
Home Artikelen Maatschappij Vrijheid van meningsuiting - de spirituele kant
Vrijheid van meningsuiting - de spirituele kant
Written by Riaz Ahmadali   

Hieronder enkele verzen uit de Heilige Koran, die enkele van de grenzen van de vrijheid van meningsuiting aangeven.
Dit is slechts een greep uit de vele verzen waaruit kon worden gekozen.

Beloften

16:91, 92, 94, 95: En kom het verbond van Allah na, als jullie een verbond hebben gesloten, en verbreek de geloften niet nadat jullie hen hebben bevestigd, en jullie Allah inderdaad tot jullie zekerheid hebben gemaakt. Allah weet immers wat jullie doen. En wees niet als degene die haar garen ontrafelt, het in stukken uiteen laat vallen nadat zij het stevig had gesponnen.a Jullie maken jullie geloften tot een middel voor onderling bedrog omdat het (ene) volk talrijker is dan het (andere) volk. Hiermee beproeft Allah jullie slechts. En op de dag van de Opstanding zal Hij zeker aan jullie duidelijk maken waarin jullie verschilden. En maak jullie geloften niet tot een middel voor onderling bedrog, want de eens zo standvastige voet zou uit kunnen glijden, en jullie zouden proeven van het kwaad omdat jullie (mensen) verhinderen Allah’s weg te gaan en een vreselijke straf zou jullie (lot) zijn. En hecht niet weinig waarde aan het verbond met Allah. Waarlijk is wat bij Allah is beter voor jullie, wisten jullie het maar!

Huichelen

2:14-16: En wanneer zij degenen ontmoeten die geloven, zeggen zij, Wij geloven; en wanneer zij alleen zijn met hun duivels, zeggen zij: Natuurlijk zijn wij met jullie, wij bespotten (hen) slechts. Allah zal hen hun spotternijen terugbetalen, en Hij laat hen alleen in hun onmatigheid, terwijl zij blind verder dwalen. Dit zijn degenen die dwaling kopen als leidraad, dus hun koopje brengt hen geen gewin, noch ontvangen zij leiding.

Ouders

17:23-24: En jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan Hem, en (dat jullie) goeddoen aan jullie ouders. Als een van hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan niet “Foei” tegen hen en berisp hen niet, en spreek vriendelijke woorden tegen hen. En bescherm hen uit genade onder de vleugel van nederigheid, en zeg: Mijn Heer, heb genade met hen, omdat zij mij grootbrachten (toen ik) klein (was).

Arrogantie

31:18-19 “Wend uw aangezicht niet met minachting van de mensen af, en wandel niet hoogmoedig in het land; waarlijk, God heeft geen verwaande bluffer lief. En volg de rechte weg in uw gang en laat uw stem dalen; waarlijk, de afschuwelijkste der stemmen is het balken der ezels.”

Liefdadigheid gevolgd door krenking

2:262-264: Degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allah’s weg, en die geen verwijt of krenking laten volgen op wat zij hebben uitgegeven, hun beloning is bij hun Heer, en zij zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren. Een vriendelijk woord vol vergeving is beter dan liefdadigheid gevolgd door krenking. En Allah is Zelfgenoegzaam, Verdraagzaam. O jullie die geloven, maak jullie liefdadigheid niet waardeloos door verwijt of krenking, zoals degene die zijn rijkdom uitgeeft om door de mensen gezien te worden en niet gelooft in Allah en de Laatste Dag.

Uitgeven om gezien te worden

4:36-37 En dien Allah en stel niets aan Hem gelijk, en wees goed voor de ouders en voor de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en (jullie) verwante buren en de vreemde buren, en de metgezel tijdens een reis en de reiziger en degenen in het bezit van jullie rechterhanden. Waarlijk houdt Allah niet van mensen die trots zijn en opscheppen, die gierig zijn en van mensen verlangen dat ze gierig zijn en die verbergen wat Allah hen uit Zijn goedgunstigheid heeft geschonken. En Wij hebben de ongelovigen een vernederende straf bereid. En degenen die hun rijkdom uitgeven om gezien te worden door de mensen en die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag. En wat betreft degene die de duivel als metgezel heeft, hij is een kwaadaardig metgezel!

Beschimpen van valse goden

6:108: En beledig degenen die zij buiten Allah aanroepen niet, opdat zij, in hun onwetendheid, Allah niet zullen beledigen door de grenzen te overschrijden. Zo hebben Wij ieder volk hun daden fraai doen toeschijnen; dan volgt de terugkeer naar hun Heer, en zal Hij hen inlichten over wat zij hebben gedaan.

Laster

49:11-12: O jullie die geloven, laat mensen geen (andere) mensen uitlachen, want misschien zijn zij beter dan hen; laat ook vrouwen geen vrouwen (uitlachen), want misschien zijn zij beter dan hen. Vit ook niet op jullie eigen mensen, en noem elkaar niet bij bijnamen. Kwalijk is een slechte naam na geloof; en wie zich niet omkeert, dat zijn de onrechtvaardigen. O jullie die geloven, vermijd de meeste verdenkingen, want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen. Zou één van jullie graag het vlees eten van zijn dode broeder? Jullie verafschuwen het! En voldoe jullie plicht aan Allah, Allah is immers Vaakweerkerend (tot genade), Barmhartig.

24:11-20: Waarlijk behoren degenen die de leugen bedachten tot een groep uit jullie midden. Denk niet dat dit slecht is voor jullie. Nee, het is goed voor jullie. Voor ieder van hen is wat hij aan zonde heeft verdiend; en wat betreft degene uit hun midden die hierin het grootste aandeel nam, hem zal een vreselijke straf ten deel vallen. Waarom dachten de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, toen zij het hoorden, niet goed over hun eigen mensen, en zeiden zij niet: Dit is duidelijk een leugen? Waarom brachten zij geen vier getuigen hiervan naar voren? Dus, aangezien zij geen getuigen naar voren brachten, zijn zij leugenaars in de ogen van Allah. En ware Allah’s goedgunstigheid en Zijn genade er niet voor jullie in deze wereld en in het Hiernamaals, dan waren jullie zeker getroffen door een vreselijke straf, vanwege het gepraat waar jullie je aan te buiten gingen. Toen jullie het op jullie tongen ontvingen en met jullie monden spraken over datgene waar jullie geen weet van hadden, en jullie dat een kleinigheid vonden, terwijl Allah het ernstig vond. En waarom zeiden jullie niet, toen jullie het hoorden: Het betaamt ons niet om erover te praten. Glorie aan U! Dit is vreselijke kwaadsprekerij. Allah vermaant jullie, dat jullie nooit tot zoiets terugkeren, als jullie gelovigen zijn. En Allah maakt de boodschap aan jullie duidelijk; en Allah is Wetend, Wijs. Degenen die graag zien dat roddel de ronde doet over degenen die geloven, voor hen is er een vreselijke straf in deze wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.  En ware Allah’s goedgunstigheid en Zijn genade er niet voor jullie — en dat Hij Mededogend is, Barmhartig.

Mensen goed behandelen

3:158: Derhalve is het aan God’s genade toe te schrijven dat u hen zachtmoedig bejegent, en was u ruw, hardvochtig geweest, dan zouden zij zich van rondom u verstrooid hebben.

16:125: "Roep tot de weg van jouw Heer met wijsheid en uitnemende aansporingen, en argumenteer met hen op de beste manier."

Lees ook: Vrijheid van meningsuiting, hoe ver(der)?

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size