Site navigatie
Home Artikelen Interreligieus Het belang van Jezus voor de Moslims
Het belang van Jezus voor de Moslims
Written by Reza Ghafoerkhan   

Zoals bekend viert op 25 en 26 december vrijwel de gehele Christelijke wereld het kerstfeest. Kerstmis is de dag waarop de Profeet Jezus (vzmh) verondersteld wordt te zijn geboren.

In dit artikel zullen wij het hebben over het doel van de komst van de Profeet Jezus. Waarom is deze Profeet op aarde gekomen? Deze vraagt hangt natuurlijk nauw samen met de vraag waarom God Zijn boodschappers naar de mensen stuurt. In het algemeen kan men zeggen dat alle Profeten werden opgewekt om leiding te brengen ter hervorming en reiniging van hun respectievelijke volken. Dit is de hoofdopdracht van elke Profeet. Omdat alle Profeten hun leiding van God hebben ontvangen en zij allen Zijn eenheid hebben verkondigd, maken wij Muslims geen onderscheid tussen de Profeten. Alle Profeten zijn voor de Muslims gelijk. Wel zijn er verschillende graden onder de Profeten; sommige zijn verheven boven anderen. En de verschillende Profeten hadden ook zo hun eigen bijzonderheden, hun eigen speciale opdrachten. Zo zijn er bijvoorbeeld waarschuwende Profeten geweest. Profeten die de ondergang verkondigden van hun volken, omdat zij niet wilden luisteren. De Profeet Lot was een waarschuwende Profeet en zo ook de Profeten Noach en Sâlih. Er zijn ook vertolkende Profeten geweest, Profeten die een boodschap overbrachten door iets uit te beelden, zoals Jeremia, die de kruiken kapotsloeg en met een juk rondliep. Er zijn Profeten geweest als dromenuitleggers, zoals Daniël en Jozef. Er zijn Profeten geweest die hun volk hebben bevrijd uit de handen van onderdrukkers, zoals Mozes. Er zijn koningsprofeten geweest die als heersers waren gemaakt over hun volken, zoals Saul en David. Maar in het algemeen kan men zeggen dat een Profeet een zekere mate van leiding brengt tot de mensen.

Wat was nu de bijzonderheid van de Profeet Jezus? De komst van Jezus is nauw verbonden met de komst van de Profeet Mozes (vzmh). Mozes bracht als eerste Profeet leiding tot het Joodse volk. Na Mozes onstond er een opvolgersschap van Mozes, bestaande uit boodschappers om de leiding voor het Joodse volk te vervolmaken. De wet van Mozes was immers wel volmaakt voor zijn volk op dat moment, maar vanwege de veranderingen van de tijd en de verandering van de behoeften en omstandigheden van het volk moest die leiding steeds aangepast worden. Na Mozes kwamen er dus steeds Profeten als zijn opvolgers en de laatste, en één der grootste uit die keten van Profeten, was de Profeet Jezus, die in feite de leiding van Mozes voor het Joodse volk moest voltooien. Aldus bracht Jezus bepaalde veranderingen aan in de wet van Mozes. De strenge wet der vergelding (oog om oog, tand om tand) verlichtte hij in de wet der verzoening (slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe). Hij bracht ook verandering aan in de wet der echtscheiding en in andere wetten. Dit alles dus ter hervorming van het Joodse volk en ter voltooiing van de wet van Mozes.

Hierin ziet men dus een bijzonderheid van Jezus, de laatste Profeet uit het opvolgerschap van Mozes.

Maar de belangrijkste opdracht van Jezus was het brengen van leiding en deze leiding, of openbaring, van de Profeet Jezus is dermate verheven en heeft zo een hoge status, dat het door de Qur'ân Indjîl wordt genoemd. De Indjîl van Jezus is geen geschreven boek, zoals wordt verondersteld. Het zijn niet de vier Bijbelse evangeliën. Echter zijn de betekenissen van de woorden evangelie en Indjîl gelijk. Het woord ‘evangelie’ is afgeleid van Indjîl, hetgeen ‘blijde boodschap’ betekent.

De Profeet Jezus had dus, behalve de voltooiing van de Joodse wet en het geven van bepaalde waarschuwingen, ook een zeer speciale blijde boodschap. Wat was deze bijzondere blijde boodschap? In de Bijbel lezen wij:

“Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het thans niet dragen, maar wanneer hij komt, de Geest der Waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.” (Joh. 16:12-13).

Jezus voorspelt hier dus de komst van een Profeet na hem. En wij vragen ons uiteraard af: wie is deze Profeet die tot de volle waarheid zou leiden en datgene zou zeggen wat Jezus niet kon zeggen?

In de Qur'ân (61:6) leest men het volgende:

“En toen Jezus, de zoon van Maria, zei: O kinderen Israëls! Waarlijk, ik ben de boodschapper van Allâh tot u, bevestigende datgene wat vóór mij is van de Thora en de blijde tijdingen gevende van een boodschapper, die na mij zal komen, wiens naam Ahmad is.”

De naam van deze Profeet na Jezus is dus Ahmad en dit is niets anders dan de tweede naam van Muhammad (vzmh). Deze twee namen kreeg hij bij zijn geboorte, de namen die tevoren nog nooit aan enige sterveling waren gegeven.

Dit was dus de blijde boodschap van Jezus, nl.: ik kan u niet alles vertellen, want ik ben slechts een Profeet tot het volk Israëls, maar straks zal een Profeet komen die een genade zal zijn voor de gehele wereld. Hij zal u alles vertellen en hij zal de Profeet zijn voor alle volkeren, alle rassen, alle naties. Met hem zal de leiding voltooid worden en met hem zal Allâh Zijn religie voor de mensheid kiezen en vervolmaken en zijn naam zal Ahmad (Muhammad) zijn. Dit is de blijde boodschap van Jezus, dit is zijn evangelie, zijn Indjîl en het feit dat er tussen Jezus en Muhammad geen Profeet is geweest, wijst erop dat juist op Jezus in het bijzonder de taak berustte om de komst van de Profeet van de Islâm te verkondigen. En het is in deze gezegende maand Ramadân dat de profetie van Jezus tot vervulling ging, want in deze maand werd Muhammad tot het Profetenambt verheven.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size