Site navigatie
Home Artikelen Interreligieus Ethiek in de Islam en het Christendom
Ethiek in de Islam en het Christendom
Written by Mrs. Ulfat Aziz-us-Samad   

Een vergelijkende studie – deel 1

In dit onderzoek zal gepoogd worden een vergelijking te maken tussen verschillende ethische leerstellingen uit de Islâm en het Christendom. Het is echter geenszins de bedoeling om alle relevante verzen/teksten/onderwerpen te behandelen. Wij zullen slechts globaal trachten aan te geven wat de overeenkomsten zijn inzake de door ons gekozen onderwerpen.

Kuisheid

Christendom: “U hebt gehoord, dat tot de ouders gezegd is: U zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan.” (Matt. 5:27-28)

Islâm: “En nader niet tot ontucht; waarlijk, het is een onzedelijkheid en slecht is de weg.” (Qur’ân 17:32)

“En kom de onzedelijkheden niet nabij, die daarvan welke openbaar zijn en die welke verborgen zijn.” (Qur’ân 6:152)

“De overspel van het oog is het kijken met een begerige blik naar de vrouw van een ander, en het overspel van de tong is datgene uiten wat verboden is.” (gezegde van de profeet Muhammad)

Eerlijkheid en onbaatzuchtigheid

Christendom: “U zult niet begeren het huis van uw naaste; u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is.” (Ex. 20:17)

“Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebbe mee te delen aan hem, die nood heeft.” (Éfeze 4:28)

Islâm: “En begeer niet datgene waardoor God sommigen van u anderen te boven heeft doen gaan; de mannen zullen het voordeel hebben van wat ze verdienen en de vrouwen zullen het voordeel hebben van wat zij verdienen.” (Qur’ân 4:32)

“En verslind niet uw bezittingen onder uzelf door valse middelen, en tracht daarmee (ook niet) toegang tot de rechters te krijgen, opdat u een deel van de bezittingen van de mensen ten onrechte zult verslinden, terwijl u weet.” (Qur’ân 2:188)

“Geef de volle maat en wees niet van degenen, die verminderen: en weeg met een rechte weegschaal, en doe de mensen niet in hun goederen (of: rechten) te kort, en handel niet verdorven op het land, kwaad stichtende.” (Qur’ân 26:181-183)

“Op de Dag der Opstanding zal ik de tegenstander zijn van de persoon, die een knecht in dienst heeft en de volle arbeid van hem ontvangt, terwijl hem zijn volle beloning niet wordt uitgekeerd.” (gezegde van de profeet Muhammad)

Beleefdheid

Christendom: “Doch ik zeg u: zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Ráka! die zal strafbaar zijn door de grote daar; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.” (Matt. 5:22)

“Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve aan hen, die ze horen.” (Éfeze 4:29)

Islâm: “En wend uw aangezicht niet met minachting van de mensen af, en wandel niet hoogmoedig in het land; waarlijk, God heeft geen verwaande snoever lief. En volg de rechte weg in uw gang en laat uw stem dalen; waarlijk, de afschuwelijkste der stemmen is het balken der ezels.” (Qur’ân 31:18-19)

“O gelovigen! Laat de mensen geen andere mensen uitlachen; misschien zijn zij beter dan zij ..., en vit niet op uw volk, en noem elkaar niet bij bijnamen; kwaad is een slechte naam na het geloof, en wie zich niet bekeren, deze zijn het, die de onrechtvaardigen zijn. O gelovigen! Vermijd de meeste verdenkingen, want waarlijk, verdenking is in sommige gevallen een zonde, en bespied niet en laat sommigen van u anderen niet belasteren.” (Qur’ân 49:11-12)

“Iemand kan geen Muslim zijn, zolang zijn hart en zijn tong dat niet zijn.” (gezegde van de profeet Muhammad)

Bron: Islâm and Christianity (Mrs. Ulfat Aziz-us-Samad)

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size