Site navigatie
Home Artikelen Islam algemeen Ied ul-Fitr, het feest van verzoening
Ied ul-Fitr, het feest van verzoening
Written by Reza Ghafoerkhan   

Iedere Muslim probeert zo goed mogelijk met zijn Muslimbroeder te leven en niemand wenst ruzie. Het kan echter voorkomen dat u iemand onrechtvaardig behandelt, of dat iemand u onrechtvaardig behandelt; allemaal zaken die wij natuurlijk niet wensen, maar die soms onvermijdelijk zijn en waar een Muslim zich met recht boos om mag maken. Boos worden is niet verboden in de Islām indien u onrechtvaardig bent behandeld, maar boos blijven, een starre houding aan blijven nemen, is zeer ongewenst in de ogen van Allāh.

Twee Muslimbroeders mogen niet in onmin met elkaar blijven leven. Beiden wordt voorgeschreven verzoening tot stand te brengen tussen elkaar, zowel degene die onrechtvaardig heeft gehandeld als degene die onrechtvaardig is behandeld. De Qur'ān is hieromtrent zeer duidelijk:

"De gelovigen zijn slechts broeders, breng daarom verzoening tussen uw broeders tot stand" (49:10).

Zo zei ook de profeet Muhammad (vzmh) dat een gelovige niet langer dan drie dagen bij een andere gelovige weg mag blijven. Als die periode is verstreken, dient hij naar de ander toe te gaan en hem de vredesgroet te geven. Groet de ander terug, dan ontvangen beiden de beloning van de verzoening. Groet hij niet terug, dan rust de schuld slechts op hemzelf.

Dit betekent onder andere dat een Muslim in staat moet zijn de fouten van zijn Muslimbroeder te vergeven. Helaas zien wij dat veel Muslims hiertoe niet in staat zijn; eenmaal boos betekent vaak altijd boos.

De Qur'ān vermeldt dat, indien Allāh de mens werkelijk zou straffen voor iedere zonde die hij begaat, er geen enkel mens meer op aarde zou leven. Indien Allāh zou handelen zoals wij mensen elkaar behandelen, zou Allāh terstond alle mensen op aarde doden en in de hel slingeren. Gelukkig voor ons bezit Allāh buitengewoon verheven eigenschappen als Al-Rahmān (de Weldadige), Al-Rahīm (de Genadige), enz. Allāh schenkt onophoudelijk Zijn liefde en genade. Hij is de Vergever der zonden.

Waarom is Allāh zo lief, mild en zachtaardig tegen de mens? Dit komt omdat Allāh weet dat de mens, ook al doet hij slechte dingen, in staat is zichzelf te verbeteren en een goed mens te worden. Allāh schenkt de mens dus vergiffenis, opdat hij lering kan trekken uit zijn slechte daden, zichzelf kan herstellen en zichzelf geestelijk kan verheffen. Maar net zoals Allāh de mens vergeeft, moet ook ú in staat zijn uw medemens, die u wellicht iets heeft aangedaan, de kans geven zichzelf te verbeteren. Probeer uzelf de verheven eigenschappen van Allāh eigen te maken.

Het zich eigen maken van Allāh's eigenschappen zal slechts dán lukken, wanneer u de eigenschappen van de meest volmaakte mens heeft overgenomen. En welk voorbeeld heeft deze ons gegeven op het gebied van vergiffenis en verzoening, toen hij acht jaar na de Hidjra (uittocht uit Mekka naar Medina) met tienduizend man Mekka innam, zonder slag of stoot? Nu stond de bevolking van Mekka voor hem en had hij de macht in handen. Allen die hem jarenlang het leven zuur hadden gemaakt, hem hadden bespot, mishandeld, zijn vrienden hadden gemarteld en vermoord, zelfs de ingewanden van dieren op hem hadden gegooid terwijl hij bad, waren nu in zijn handen en hij kon met hen doen wat hij wilde. En wie van u zou in zijn plaats niet een beetje wraak hebben genomen? Maar in plaats van naar vergelding te zoeken, zei hij tegen hen: “deze dag is er geen verwijt tegen u”. Is er een grotere daad van vergiffenis denkbaar in de geschiedenis van de mensheid?

Zullen wij proberen ook een beetje als Muhammad te zijn en ook genade, mildheid en liefde tonen voor onze medemens?

Zeg tegen degene met wie u in onmin leeft: er zijn misschien bepaalde zaken gebeurd in het verleden, maar laten wij nu alles vergeten en vergeven en een nieuwe start maken tussen ons. Dit is zeker één van de grote beproevingen van het leven. Vergeef de fouten van uw Muslimbroeder en breng verzoening tot stand.

En als iemand u verzoening aanbiedt, beveelt de Heilige Qur’ān (8:61) om dat te accepteren: “En indien zij naar vrede neigen, neig er dan ook toe”.

Tot besluit een citaat van wijlen dhr. H.A.E. Arron, ex-premier van Suriname, uit zijn ‘Īd ul-Fitr boodschap van 1974:

“De boodschap, ja, zelfs de opdracht die ‘Īd ul-Fitr ons geeft – ons allen zonder uitzondering – is dat wij elkaar onze fouten dienen te vergeven en dat wij onze meningsverschillen moeten oplossen in een sfeer van waarachtige vrede en niet van confrontatie.”

 

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size