Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Ed. 68 - Teachings of Islam on Fasting
Ed. 68 - Teachings of Islam on Fasting
Written by Dr. Zahid Aziz   

Edition 68 - October 6, 2006 - Ramadan 14, 1427


As-salaamu 'alaikum (Peace be upon you).

Teachings of Islam on fasting

Importance of self-reform and abstention from base desires

1. “O you who believe, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may guard against evil.” (Quran, 2:183)

2. Allah says: “And when My servants ask you (O Prophet) about Me, surely I am near. I answer the prayer of the suppliant when he calls on Me, so they should hear My call and believe in Me that they may walk in the right way.” (Qur'an, 2:186)

3. “And swallow not up your property among yourselves by false means, nor seek to gain access thereby to the authorities so that you may swallow up other people’s property wrongfully while you know.” (Qur'an, 2:188)

4. “He who does not give up uttering falsehood and acting according to it, God has no need of his giving up his food and drink.” (The Holy Prophet Muhammad, pbuh)

People are unaware of the true nature of fasting. The fact is that no country or realm can be described if one has not been there. Fasting is not just the state of remaining hungry and thirsty. Its nature and effect can only be discovered by experience.

The human makeup is such that the less food is consumed the greater is the purification of the soul and the development of the powers of inner vision. God’s purpose is that you should reduce one kind of food (physical) and increase the other kind (spiritual). The person fasting must remember that the aim is not simply to remain hungry; he should be engrossed in the remembrance of God so as to attain severance from worldly desires. The object of fasting is that a person should abstain from the food which nourishes the body and obtain the other food which satisfies and brings solace to the soul. Those who truly fast for the sake of attaining to God, and not merely as a custom, should be absorbed in the praise and glorification of God, and in meditating upon His Unity.

The real purpose of fasting is to attain righteousness. A person who undergoes hunger and thirst, but does not behave righteously, has done nothing. If someone is told the aim and object of doing a certain duty, and he does that duty but does not attain the required aim and object, it is as if he has not done that duty.

The entire article can be read in The Light, U.K. edition, October 2006.

Leringen van de Islam over het vasten

Nadruk op zelfhervorming en het zich onthouden van algemene behoeften

1. "O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad." (Koran, 2:183).

2. "En wanneer Mijn dienaren u (O Profeet) vragen stellen omtrent Mij, ben Ik waarlijk nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekeling wanneer hij Mij aanroept, dus zij zouden aan Mijn roep gehoor moeten geven en in Mij geloven opdat zij de juiste weg kunnen bewandelen." (Koran, 2:186)

3. "En verteer niet onderling op oneerlijke wijze jullie bezittingen, en probeer je hiermee ook geen toegang te verschaffen tot de rechters, opdat jullie een deel van de bezittingen van de mensen onrechtmatig verteren, terwijl jullie (dit) weten." (Koran, 2:188)

4. Degene die leugenachtigheid niet nalaat en dienovereenkomstig handelt, van diegene heeft Allah het niet nodig dat hij zijn voedsel en drank achterwege laat." (De Heilige Profeet Mohammed, vzmh)

Men is zich niet bewust van de ware aard van het vasten. Feit is, dat geen enkel land of koninkrijk kan worden beschreven, als men daar niet is geweest. Vasten is niet slechts honger en dorst lijden. De aard en het effect ervan kunnen slechts door eigen ervaring worden ontdekt.

De gesteldheid van de mens is zodanig, dat hoe minder voedsel wordt geconsumeerd, hoe groter de reiniging van de ziel is, evenals de ontwikkeling van de innerlijke krachten. God's bedoeling is dat u het ene soort voedsel (fysiek voedsel) vermindert, en het andere soort voedsel (spiritueel) vermeerdert. De vastende moet in gedachten houden dat het doel niet is om hongerig te blijven; hij moet verdiept zijn in het gedenken van God om zodoende zijn wereldse verlangens te verminderen. Het doel van het vasten is, dat men wegblijft van het voedsel dat het lichaam onderhoudt, en ander voedsel tot zich neemt dat de ziel tevredenheid en troost schenkt. Degene die daadwerkelijk vast om nabijheid tot God te bereiken, en niet slechts als een gewoonte, dient bezig te zijn met het prijzen en verheerlijken van God, en met het mediteren over Zijn Eenheid.

Het werkelijke doel van het vasten is om rechtschapenheid te bereiken. Iemand die honger en dorst lijdt, maar zich niet op rechtschapen wijze gedraagt, heeft niets bereikt. Als aan iemand het doel wordt uitgelegd van een zekere plicht, en hij doet die plicht zonder dat doel te bereiken, is het alsof hij die plicht niet heeft vervuld.

Het volledig artikel kan worden gelezen in The Light, U.K. editie, oktober 2006.

 

Institute for Islamic Studies and Publications
Paramaribo, Suriname
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


A Spiritual Note will be sent out every Jumu'ah day to remind us all of the beautiful teachings of Islam and to inspire us to fulfil our obligations to Allah and to one another.

Qur'anic quotations in the Notes are from the English translation of the Holy Qur'an by Maulana Muhammad 'Ali, which you can read at http://www.muslim.org/english-quran/index.htm and http://aaiil.org/text/hq/trans/ma_list.shtml

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size