Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Ed. 207 - Hindustani Immigration Day
Ed. 207 - Hindustani Immigration Day
Written by Reza Ghafoerkhan, Riaz Ahmadali, Sharda Ahmadali, Irshaad Djoemai   

June 5, 2009 - Jumada al-Thani 12, 1430


Assalamu Alaikum (peace be upon you).
 

Nederlandse vertaling onderaan


Hindustani Immigration Day
 

On June 5th, Suriname celebrates the fact that on that day, in 1873, the first immigrants from India arrived in the country (read more here about the Hindustani immigration). One of the achievements of this event is the establishment of Hinduism and Islam in Suriname. Besides these immigrants, also people from Indonesia, China and other countries were transported to Suriname in the last half of the 19th century, as workers for the agriculture sector.

One unique fact of Suriname is the peaceful coexistence of all these people, with their different races, religions and cultures, together. The Quran tells us that different races and tribes were only created in order to learn from each other:

"O mankind, surely We have created you from a male and a female, and made you tribes and families that you may know each other. Surely the noblest of you with Allah is the most dutiful of you" (Quran 49:13).

The principle of the brotherhood of man laid down here is on the broadest basis. The address here is not to Muslims only, but to men in general, who are told that they are all members of one family, and their divisions into nations, tribes and families should not lead to estrangement from, but to a better knowledge of, each other. Superiority of one over another in this vast brotherhood does not depend on nationality, wealth, or rank, but on the careful observance of duty, or moral greatness.

The people in Suriname are really blessed with the fact that there is no religious or racial hatred within the society. People from different backgrounds life with, and learn from each other, which demonstrates that it is definitely possible to be all together without any friction based on religion, culture or race. One well-known fact of Suriname is the existence of a mosque and a synagogue next to each other, in the city of Paramaribo. By means of this Note we would like to present this example of peaceful coexistence to the world, and we encourage all societies where such coexistence do not exist to adopt this example, and to strive to implement it in their societies as well. After all, we are not here to fight each other, but to live together peacefully and to learn from each other. The differences between us are only meant as a trial of God Almighty, in order that He can judge our living together with each other:

"If Allah had pleased He would have made you a single people, but that He might try you in what He gave you. So vie one with another in virtuous deeds" (Quran, 5:48).


Hindustaanse immigratie
 

Op 5 juni herdenkt Suriname het feit dat op die dag, in 1873, de eerste immigranten uit India in het land arriveerden (lees hier meer over dit onderwerp). Een van de resultaten van de immigratie is de vestiging van het Hindoeïsme en de Islam in Suriname. Behalve deze immigranten werden er in de tweede helft van de negentiende eeuw ook mensen uit Indonesië, China en andere landen naar Suriname getransporteerd om er te werken in de landbouw.

Een bijzonderheid van Suriname is het vreedzaam samenleven van al deze mensen, met hun verschillende rassen, religies en culturen, met elkaar. De Koran vertelt ons dat verschillende rassen en stammen slechts werden geschapen om van elkaar te leren:

"O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een man en een vrouw, en jullie gemaakt tot stammen en families, opdat jullie elkaar zullen kennen. Waarlijk is voor Allah de meest edelmoedige de meest plichtsgetrouwe onder jullie" (Koran, 49:13).

Het principe van de broederschap van de mens wordt hier in zijn breedste zin uiteengezet. Hier worden niet alleen de Moslims aangesproken, maar de mensheid in het algemeen. Ons wordt verteld dat wij allemaal, als het ware, leden zijn van één familie en dat onze verdeling in naties, stammen en families niet zou moeten leiden tot vervreemding van elkaar, maar tot een betere kennis van elkaar. Superioriteit van de één over de ander in deze enorme broederschap hangt niet af van nationaliteit, rijkdom of rang, maar van de zorgvuldige naleving van plicht, of morele grootsheid.

De mensen in Suriname zijn zeer gezegend met het feit dat er geen religieuze of raciale haat is binnen de gemeenschap. Mensen met verschillende achtergronden leven met elkaar, en leren van elkaar, hetgeen toont dat het zeker mogelijk is om allen tezamen te zijn zonder enige wrijving van religieuze, culturele of raciale aard. Een bekend feit van Suriname is het vreedzaam bestaan van een moskee en een synagoge naast elkaar, in de stad Paramaribo. Door middel van deze 'Spiritual Note' wensen wij dit voorbeeld van vreedzaam samenleven aan de wereld te presenteren, en we moedigen alle samenlevingen, waar zulk een vreedzaam samenzijn niet bestaat, aan om dit voorbeeld in hun maatschappij over te nemen. We zijn immers niet op aarde gekomen om tegen elkaar te vechten, maar om vreedzaam met elkaar te leven en van elkaar te leren. De verschillen tussen ons allen zijn slechts bedoeld als beproeving, zodat de Almachtige ons kan beoordelen op ons samenleven met elkaar:

"Als het Allah had behaagd, had Hij jullie tot één volk gemaakt, maar Hij wenst jullie te beproeven met wat Hij jullie heeft gegeven. Dus wedijver met elkaar om rechtschapen daden" (Koran, 5:48).


Institute for Islamic Studies and Publications
Paramaribo, Suriname, S.A.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ivisep.org/magazines.htm

Quranic quotations in the Notes are from the English translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad 'Ali, which you can read at www.muslim.org/english-quran/index.htm (with footnotes) and http://aaiil.org/text/hq/trans/ma_list.shtml (without footnotes).

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size