Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Ed. 283 - Universal Values of the Festival of Sacrifice
Ed. 283 - Universal Values of the Festival of Sacrifice
Written by Riaz Ahmadali   

November 19, 2010 - Zul-Hijjah 13, 1431Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

'Like' ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze updates.


Assalamu Alaikum (peace be upon you).

English translation below


Universele waarden van het Offerfeest


Onderstaand gesprek is gebaseerd op echte discussies, die volgden uit het proclameren van Divali en het Offerfeest tot nationale feestdagen in Suriname.

Mevr. A: Hee, morgen hebben we weer een vrije dag he? Ik las in de krant iets over Offerfeest of zo, wat voor feest is dat? Weet jij dat?

Dhr. B: Ik weet het ook niet precies, maar ik weet wel dat het een Islamfeest is. Zullen we onze collega hiernaast vragen? (die collega is Moslim). [...]

Mevr. C (Moslim): Wel, dat is een lang verhaal. Ten eerste is het Offerfeest een onderdeel van de jaarlijkse bedevaart te Mekka, dat vindt deze week plaats.

Ten tweede is het Offerfeest een herdenking aan de grote profeet Abraham, toen hij de opdracht van God kreeg om zijn zoon te offeren. Toen bleek dat Abraham inderdaad bereid was dat offer te brengen, kreeg hij van God toestemming om in plaats daarvan een dier te offeren. Dit is eigenlijk van belang voor alle grote godsdiensten, want deze gebeurtenis wordt ook in het Oude Testament genoemd [1].

Abraham wordt daarom gezien als de aartsvader van Joden, Christenen en Moslims, aangezien Mozes, Jezus en Mohammed allemaal in spirituele zin van hem afstammen. Ook zijn er volgens sommige Islamgeleerden grote gelijkenissen tussen Abraham en de figuur Brahma uit het Hindoeïsme; twee grote persoonlijkheden [2]. Zo bekeken is deze dag dus eigenlijk een belangrijke gedenkdag voor alle grote godsdiensten.

Ten derde is het offeren van een dier een symbool voor het offeren van de gehechtheid aan materiële zaken zoals bezitingen, macht en zelfs kinderen, etc; dit helpt de Moslims oprechter te staan in het het leven en zich niet te laten afleiden door buitensporige wereldse liefhebberijen. Volgens de Koran is dit het belangrijkste deel van het Offerfeest [3].

Ten vierde leert het Offerfeest ons nederigheid, want we zijn ons ervan bewust dat wij de macht hebben om het leven van een dier te nemen, maar evenzo heeft ook God de macht om ieder moment ons leven te nemen!

Ook wordt een groot deel het vlees van de offerdieren verdeeld onder armen en behoeftigen, dus zit er ook een aspect van liefdadigheid in.

Dhr. B: Wow, dat is heel wat! Ik had wel eens vaag gehoord over het Offerfeest en dat het met slachten te maken had, maar deze achtergronden kende ik niet!

Mevr. A: Dat is ook een doel van nationale feestdagen in een multiculturele samenleving; zo leren de diverse geloofsgroepen meer over elkaars geloof waardoor je ook meer begrip krijgt voor elkaars religieuze beleving, hetgeen de onderlinge saamhorigheid versterkt.

Dhr. D (komt net aangelopen): Ik hoor zojuist dat de nationale feestdag wordt afgeschaft, want niet iedereen schijnt er blij mee te zijn!

Mevr. A: Waaaaat! Nee toch! Ik had al zoveel plannen gemaakt! Dat zal toch niet waar zijn!?

Dhr. D: Nee dat was een grap, maar het is wel zo dat sommigen het niet eens zijn met een feest waarbij er koeien worden geslacht. Zij hebben daarom een protestbrief ingediend bij de president om de nationale dag i.v.m. Offerfeest ongedaan te maken.

Mevr. A tegen mevr. C: Wat vind je hiervan? Denk je dat het protest terecht is, gezien de achtergronden van het Offerfeest?

Mevr. C: Wel, ik kan natuurlijk niet voor anderen bepalen hoe die tegenover religieuze feestdagen van een andere geloofsgroep aankijken. Ik kan me voorstellen dat sommigen niet zo blij zijn met het slachten van koeien, maar in vele moskeeën in Suriname worden er traditioneel bij het Offerfeest voornamelijk stieren geslacht, nauwelijks of geen koeien. In vele andere plaatsen, zoals Mekka, worden er overwegend schapen geslacht. Overigens hebben Moslims in andere landen het Offerfeest ook al als nationale feestdag, zoals in India en Guyana.

En wat de Islam betreft, horen wij respect te hebben voor alle religieuze festiviteiten van andere godsdiensten, ook al zijn er verschillen in de methoden van aanbidding en concepten. En omdat de Koran leert dat alle volkeren een Profeet hebben gehad, [4] en ook leert dat alle godsdiensten hun eigen religieuze festiviteiten hebben meegekregen, [5] hebben de Moslims respect voor alle religieuze feestdagen. Vele Profeten van vroeger zijn trouwens ook in de Koran genoemd, zoals Jezus, Mozes en Abraham ([6].

[Enige stilte]

Dhr. D: Wat? Staan die Profeten echt in de Koran vermeld? Wel, ik moet toegeven dat ik heel wat erbij heb geleerd vandaag!

(En dan tegen mevr. C): Mag ik je alvast een prettig Offerfeest toewensen, moet ik het op deze manier zeggen of is er een bepaalde formulering voor?

Mevr. C: Wij zeggen ied mobarak, maar je mag ook zeggen: een gezegend Offerfeest. Ook aan jullie een fijne dag morgen en tot woensdag!

Voetnoten: [1] Gen. 22:2; Hebr. 11:17 [2] Zie www.ivisep.org [3] Koran 22:37 [4] Koran 35:24 [5] Koran 22:34 [6] Koran 2:136 e.a.


Universal Values of the Festival of Sacrifice
 

The conversation below is based on real discussions, which were a result of introducing Divali and Eid-ul-Adha as public holidays in Suriname, starting this year.

Mrs. A: Hey, I heard that we have another public holiday tomorrow. I read something about the Festival of Sacrifice in the newspapers. Do you know about it?

Mr. B: I am not sure, but I know that it is an Islamic festival. Shall we ask our colleague next door? She is a Muslim. [...]

Mrs. C (Muslim): Well, that is a long story. In the first place, the festival is part of the annual pilgrimage in Mecca, this week.

In the second place, the Festival is a commemoration of the important prophet, Abraham, when he received the order from Allah to sacrifice his son. When it appeared that Abraham was ready to fulfil the sacrifice, Allah allowed him to sacrifice an animal instead. This is a significant point for all major religions, as this event is mentioned in the Old Testament as well [1].

Hence, Abraham is considered the patriarch of Jews, Christians and Muslims, as Moses, Jesus and Muhammad all descended spiritually from him. According to some Islamic scholars, there are many resemblances between Abraham and the person of Brahma in Hinduism [2]. Seen this way, this Islamic festival is important for all major religions.

Thirdly, sacrificing an animal stands for sacrificing our attachment to worldly properties, power, and even children. This event teaches us not to turn ourselves away by extravagant worldly pleasures, but instead to lead a more sincere life. According to the Quran, this is the most important part of the festival [3].

Next, sacrifice teaches us to be humble. We know that we have the power to take the life of an animal at any time, but, likewise, Allah also has the power to take our lives whenever He pleases!

And last but not least, part of the meat is distributed among the poor and needy, so there is also an aspect of charity in this festival.

Mr. B: Wow, that’s a lot! I had heard about the Festival of Sacrifice before, and that it involved the slaughtering of animals, but I never knew about the background.

Mrs. A: That is one of the objectives of religious public holidays in a multicultural society. In this way, followers of different religions learn about one another’s faiths, which strengthen mutual respect and solidarity.

Mr. D (just walks in): Hello all, I just heard that the Government will withdraw the Muslim public holiday tomorrow, because some people are against it!

Mrs. A (shocked): Is that true? And I had so many plans to spend the day with my family!

Mr. D: No, I was just joking, but it’s true that some religions don’t agree with a festival where cows are slaughtered, so they requested the President to withdraw the public holiday.

Mrs. A (to Mrs. C): What is your opinion about this? Is the protest appropriate, seeing the background of the festival?

Mrs. C: Well, I can’t judge for others how they consider the religious festivals of other religions, but I can imagine that some are not happy with slaughtering of cows. However, traditionally, in many mosques in Suriname bulls are slaughtered, not cows. In other countries, such as Saudi Arabia, people predominantly sacrifice sheep. And you should know that in other countries, such as India and Guyana, the Festival of Sacrifice is a public holiday, as well.

As far as it considers Islam, we should respect religious festivals of other religions, even if there are differences in the way and concepts of worship. After all, the Quran teaches that all people had a Prophet [4] and that all religions came with their own religious festivals [5]. It should also be mentioned that many of the earlier Prophets are mentioned in the Quran, as well, such as Abraham, Moses and Jesus [6].

[Silence.]

Mr. D: What? Are these Prophets indeed mentioned in the Quran? I should say that we have learned a lot today.

[And to Mrs. C]: May I wish you a pleasant sacrifice, or do you say this in another way?

Mrs. C: We say Eid Mubarak, but you can also say: Have a blessed Sacrifice Festival. I wish all of you a pleasant day tomorrow, as well, and see you again day after.

Notes: [1] Gen. 22:2; Hebr. 11:17 [2] www.ivisep.org [3] Quran 22:37 [4] Quran 35:24 [5] Quran 22:34 [6] Quran 2:136 and others.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size