Site navigatie
Home Artikelen Mohammed Is de Profeet Mohammed levend in zijn graf?
Is de Profeet Mohammed levend in zijn graf?

Een misvatting over de Profeet Mohammed (vzmh) is dat hij heden nog steeds fysiek levend is in zijn graf. Wij willen hierop ingaan aan de hand van enkele Koranverzen en Hadies. De aangehaalde Koranverzen komen uit de vertaling van Fred Leemhuis, uitgeverij Het Wereldvenster, 1989.

Koran 25:20 stelt dat alle Profeten voedsel aten:
"Wij hebben voor jou tijd alleen maar gezondenen gezonden die voedsel aten en op de markten rondliepen."
De vraag kan gesteld worden of deze Koranische wet niet gold voor de Profeet Mohammed (vzmh).

Koran 21:7-8 stelt hetzelfde:
"En Wij hebben voor jouw tijd slechts mannen uitgezonden aan wie Wij een openbaring gegeven hadden ... En Wij hebben hen niet als lichamen gemaakt die geen voedsel eten en zij bleven ook niet altijd bestaan."
Was de Profeet Mohammed (vzmh) vrijgesteld van deze wet?
We kunnen ons ook afvragen of de Profeet Jezus (vzmh) vrijgesteld was van deze wet, vanwege het wijdverbreide geloof onder Moslims en Christenen dat hij (vzmh) heden nog steeds met zijn fysieke lichaam in de hemel woont.

Verder stelt de Koran dat het menselijk lichaam in de loop der jaren aftakelt:

30:54: "God is het Die jullie eerst in zwakte schept, dan geeft  Hij na de zwakte kracht en dan geeft Hij na de kracht zwakte en grijs haar."

22:5: "Wij laten jullie voor een vastgestelde termijn in de moederschoot verblijven. Dan brengen Wij jullie als kind tevoorschijn. Dan moeten jullie volgroeid worden. En onder jullie zijn er die weggenomen worden en onder jullie zijn er die teruggebracht worden tot de meest vernederende leeftijd zodat zij, na kennis gehad te hebben, niets meer weten."

36:68: "En als Wij iemand een lang leven geven, dan laten Wij zijn gestel slechter worden. Hebben zij dan geen verstand?"

Ook hier geldt de vraag of de Profeet Mohammed (vzmh) (en de vraag geldt ook voor de Profeet Jezus, vzmh) vrijgesteld was van deze wetten, temeer daar de Koran in 33:62 zegt dat Zijn wetten niet veranderen: "Jij zult in Gods gebruikelijke behandeling geen wijziging vinden."

Ook laat Allah de Profeet Mohammed (vzmh) volgens 18:110 zeggen: "Ik ben slechts een mens als jullie; aan mij wordt geopenbaard dat jullie God één God is..."
Volgens dit vers is de Profeet Mohammed (vzmh) een gewoon mens, met als enig verschil dat hij is gekozen om het Woord van God aan de mensen te verkondigen. Zie ook Koran 14:10-11.

Verder zegt Allah volgens Koran 21:34 aan de Profeet Mohammed (vzmh) : "En Wij hebben aan geen mens vóór jouw tijd onsterfelijkheid toegekend. Als jij sterft, zullen zij dan blijven voortbestaan?"

Zie ook Koran 3:144: "Mohammed is slechts een gezant; voor zijn tijd reeds waren de (andere) gezanten heengegaan. Wanneer hij dan zou sterven of gedood zou worden zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien?"
Noot: deze twee verzen, 21:34 en 3:144, maken duidelijk dat ook de Profeet Jezus (vzmh) is heengegaan.

Nog enkele Koranverzen:

10:2: "Is het voor de mensen verbazingwekkend dat Wij aan een man uit hun midden geopenbaard hebben..."

50:2: "Ja zeker, zij verbazen zich dat er tot hen een waarschuwer uit hun midden gekomen is..."

62:2: "Hij is het die bij de ongeletterden een gezant uit hun midden heeft laten opstaan die aan hen Zijn tekenen voorleest..."

17:95: "Zeg: Als er op de aarde engelen waren geweest die rustig rondwandelden, dan hadden Wij tot hen uit de hemel een engel als gezant neergezonden."
Uit dit vers volgt dat Allah een mens als gezant heeft gezonden, omdat er mensen op de aarde wonen.

Als we Hadies aanhalen m.b.t. dit onderwerp, dienen we eerst te vermelden dat de Koran de hoogste rechtsbron is en dat de Hadies daartegen niet in strijd mag zijn. Een welbekende Hadies is de volgende, ten tijde van het overlijden van de Profeet (vzmh), waarbij Hazrat Abu Bakr (r.a.) een korte khutbah (preek) heeft gehouden. Die hadies gaat als volgt en komt uit Sahih Bukhari 2:333, Book of Funerals, hoofdstuk 3.

Aisha (echtgenote van de Profeet) vertelde:
Abu Bakr kwam op zijn paard vanuit As-Sunh. Hij steeg af, kwam de moskee binnen en sprak tot niemand, totdat hij bij mij kwam en toen gelijk naar de Profeet (vzmh), die met een laken was afgedekt. Abu Bakr maakte de Profeet zijn gezicht vrij, kuste hem en begon te huilen. Hij zei toen: "Mogen mijn vader en moeder in jouw plaats worden opgeofferd, o Profeet van Allah! Allah zal jou geen twee keer laten sterven. Je hebt de dood geproefd, die voor jou was vastgelegd."

Abu Salama vertelde van Ibn Abbas te hebben gehoord: Abu Bakr kwam naar buiten en Umar was de mensen aan het toespreken. Abu Bakr zei hem om te gaan zitten, maar Umar weigerde. Abu Bakr vroeg hem opnieuw om te gaan zitten, en Umar weigerde weer. Toen reciteerde Abu Bakr de Tashah-hud en de mensen richtten zich toen tot hem i.p.v. Umar. Abu Bakr zei toen: "Amma ba'du, degenen onder jullie die Mohammed aanbaden, weet dat Mohammed dood is. Maar degenen die Allah aanbidden, weet dat Allah levend is en nimmer zal sterven." Hij reciteerde toen Koran 3:144: "Mohammed is slechts een gezant; voor zijn tijd reeds waren de (andere) gezanten heengegaan. Wanneer hij dan zou sterven of gedood zou worden zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien? Maar wie zich op zijn hielen omdraait die brengt aan God geen enkele schade toe. God zal hen die dank betuigen belonen."
De verteller voegde toe: Bij Allah, het was alsof de mensen de openbaring van dit vers waren vergeten, totdat Abu Bakr het reciteerde. Een ieder die hem hoorde, begon toen dit vers te reciteren.


Een andere hadies gaat als volgt: Aisha vertelde dat zij naar Abu Bakr ging (gedurende zijn fatale ziekte) en hij vroeg haar in hoeveel doeken de Profeet (vzmh) gewikkeld was. Ze antwoordde: "In drie stukken Suhuliya katoen, wit, en daartussen was geen hemd of tulband." Verder vroeg Abu Bakr haar: "Op welke dag overleed de Profeet?" Ze antwoordde: "Op een maandag." (Bukhari, 2:469)

Tot zover de aanhalingen uit de hadies.


We merken dat veel Moslims nog steeds in de staat van Hazrat Umar verkeren, m.a.w. ontkennen dat de Profeet (vzmh) overleden is. Hazrat Abu Bakr heeft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Mohammed aanbidden en Allah aanbidden: "Degenen onder jullie die Mohammed aanbaden, weet dat Mohammed dood is. Maar degenen die Allah aanbidden, weet dat Allah levend is en nimmer zal sterven." Het ontkennen van Mohammed's (vzmh) overlijden zou op grond van deze overlevering dus gelijk kunnen worden gesteld aan aanbidden van Mohammed, en we moeten ervoor waken dat we ons hierdoor niet schuldig maken aan shirk (het aanbidden van andere zaken naast Allah).

Soms wordt uit Koran 2:154 e.a. geconcludeerd dat de Profeet (vzmh) nog levend is. Het vers zegt:
"En zeg niet van hen die op Gods weg gedood worden dat zij dood zijn; zij zijn juist levend, maar jullie beseffen het niet."
Ook worden diverse hadies aangehaald ter staving dat de Profeet (vzmh) levend is; hadies die vertellen dat de Profeet alle zegeningen hoort of ontvangt, die over hem worden uitgesproken door de gelovigen. Vermeld kan worden dat de Profeet (vzmh) geen fysiek lichaam nodig heeft om deze zegeningen te ontvangen. De geestelijke waarde van de zegeningen zullen hem in geestelijk opzicht bereiken, niet persé in fysiek opzicht.

Als zij die op Gods weg gedood zijn, fysiek levend worden gehouden, worden ze eigenlijk voor de gek gehouden omdat er diverse hadies zijn die aan martelaren en anderen die op Gods weg sterven, een hoge plaats in het Paradijs beloven! Hoe kunnen ze aan deze hoge plaats in het Paradijs komen, als ze fysiek aan de aarde gebonden blijven?

Er zijn wel hadies die vermelden dat de lichamen van martelaren en heiligen in het graf ongeschonden blijven. Zo is er een overlevering via Jabir, die vertelde dat zijn vader in de slag bij Uhud als martelaar stierf. Hij werd samen met een andere martelaar begraven. Jabir wilde hem later toch apart begraven, dus na zes maanden groef hij zijn vader op om zulks te doen. Het lichaam was in dezelfde conditie als zes maanden geleden, behalve een kleine verandering dichtbij zijn oor (Bukhari 2:23:434).
Het lichaam was dus vrijwel intact gebleven, maar het was wel een dood lichaam. Er zijn meer van zulke verslagen hier te vinden.

Hadies die worden aangehaald om aan te duiden dat de Profeet (vzmh) fysiek levend is, kunnen worden gevonden in Abu Dawud vol. 1, nr. 1042; Silsilah Ahadees no. 62; Sahih Muslim 4:5858; Mishkaat 924 e.a.

Naar alle waarschijnlijkheid is de theorie, dat de Profeet Mohammed (vzmh) heden nog steeds fysiek levend is, eeuwen geleden in het leven geroepen omdat de geleerden van toen niet wilden dat de Profeet Mohammed (vzmh) moest onderdoen voor de Profeet Jezus (vzmh), van wie ook wordt gezegd dat hij nog steeds fysiek levend is. Hoe kan Jezus (vzmh) levend zijn en Mohammed (vzmh) dood? Men heeft toen de verkeerde kant op geredeneerd, namelijk om Mohammed levend te verklaren, in plaats van Jezus dood te verklaren. Volgens authentieke bronnen is Jezus namelijk ook overleden en begraven (zie ook Koranverzen 21:34 en 3:144, eerder aangehaald). Zie hiertoe de volgende artikelen:

Christus in Kashmir
Hemelvaart – Jezus' hemel is een graf te Srinagar
Fortean Times: Jesus in India (tijdschrift)
(downloaden: RIGHT-CLICK -> save target as; 3,6 MB) uit het tijdschrift Fortean Times - The World of Strange Phenomena)
De dood van Jezus volgens gezaghebbende Islamitische bronnen
Death of Jesus according to the Quran

Concluderend stellen wij dat Koranverzen nimmer met elkaar in tegenspraak kunnen zijn.  Zie Koran 67:3-4: "Je ziet in de schepping van de erbarmer geen tekortkoming. Kijn dan eens of jij onvolkomenheden ziet. En kijk nog eens tweemaal om, dan zul je jouw ogen beschaamd neerslaan, vermoeid als zij zijn."
Als we eerdergenoemde verzen (25:20, 21:7-8, 30;54, 22:5, 36:68, 33:62, 18:110, 21:34, 3:144, 10:2, 50:2, 62:2, 17:95) niet in overeenstemming kunnen brengen met de uitleg van 2:154, dan betekent dat dat er onvolkomenheden zijn in de schepping van Allah, en dat is in tegenspraak met 67:3-4. En als we de uitleg van 2:154 en de verschillende hadies die we hierboven hebben genoemd, als correct beschouwen, is dat in tegenspraak met Koran 33:62, die stelt dat Allah's wetten nimmer zullen veranderen (dus ook de wet dat elk menselijk lichaam voedsel nodig heeft, dat elk fysiek lichaam onderhevig is aan verval door de tand des tijds, etc.) Mochten we stellen dat de Profeet Mohammed (vzmh) (en ook de Profeet Jezus) vrijgesteld waren van deze wetten, dan zullen we daarvoor duidelijke bronnen (Koranverzen in de eerste plaats) moeten aanhalen.

Uiteraard weet Allah het beter. Mocht deze uitleg om welke reden dan ook niet overeenkomen met hetgeen Allah heeft bepaald, vragen wij oprecht vergeving van Allah hiervoor, en onze bede aan Allah is te allen tijde dat Hij ons op het rechte pad moge leiden. Amien!

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size