Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Spiritual Note - The Family (Het gezin)
Spiritual Note - The Family (Het gezin)
Written by Maulana Muhammad Ali   

Ed. 347 - February 10, 2012 - Rabi ul-Awwal 18, 1433Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Het gezin

Het gezin is de basis van de samenleving. Het algehele geluk van de mensen onder normale omstandigheden wordt bepaald door het geluk binnen het gezin, en de stabiliteit en beschaving binnen het gezin is een index van de stabiliteit en beschaving binnen een samenleving.

Echter heeft het materialisme de laatste decennia de controle, die de religie op de samenleving uitoefent, steeds meer opzij gezet en lossere idealen veroorzaakt betreffende de relatie tussen man en vrouw. Het resultaat is dat vele samenlevingen nu neigen naar 'vrije liefde' en het huwelijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, omdat het zekere verantwoordelijkheden met zich meebrengt naar de twee partners toe. 'Vrije liefde' maakt ieder van de partners egoïstisch, omdat de man en de vrouw - hoewel ze elkaars partners worden in de plezierige kanten van het leven - elkaar op ieder moment kunnen verlaten en de ander aan zijn of haar lot overlaten, zodra hij of zij dat wil. Dit zou de partners kunnen beletten om een langdurige relatie, een gezamenlijk huis, een gezin met kinderen, etc. op te bouwen.

Onderlinge liefde tussen man en vrouw - een liefde die niet gebaseerd is op kortstondige passie, maar op een levenslange band - en de liefde voor de kinderen, leiden tot een hoge ontwikkeling van de gevoelens van onderlinge liefde binnen de samenleving. Het gezin is in feite de eerste leerschool van liefde en dienstverlening. Hier vindt men echt plezier in het lijden omwille van het welzijn van gezinsleden, en zo wordt het gevoel voor dienstverlening aan anderen ontwikkeld en verbreed.

Het huwelijk wordt dus in de Islam beschouwd als een manier om de mens moreel te verheffen, een manier om die gevoelens van liefde en dienstverlening aan te kweken, die de trots zijn van de mensheid. Daarom is gehuwd zijn de normale conditie die de Islam voorschrijft voor iedere volwassen man en vrouw.

De taken van de man en de vrouw in het gezin verschillen van elkaar en aan ieder wordt datgene opgelegd dat het best bij hem of haar past. In het algemeen is de man fysiek sterker dan de vrouw, en de vrouw is over het algemeen beter ontwikkeld als het gaat om gevoelens van liefde en affectie. Zodoende is zij beter geschikt om kinderen op te voeden en als manager van het huishouden te fungeren. Dit is een algemene regel; man en vrouw kunnen zelf onderling de taken binnen het gezin verdelen, zolang alle verantwoordelijkheden vervuld worden.

Kinderen die in een 'normaal' gezin opgroeien, zullen leren van de verschillende karaktereigenschappen van hun moeder en hun vader, en zodoende hun eigen karakter ontwikkelen. Iets opbouwen - een huis, een langdurige liefdesband, kinderen met een goed karakter, etc. - behoeft toewijding, en dit kan alleen worden bereikt in een langdurige relatie waarin bepaalde maatregelen zijn genomen (een huwelijkscontract) die de partners aanmoedigen om zo lang mogelijk samen te blijven, ook in moeilijke tijden.

"Onze Heer, schenk ons in onze echtgenotes en ons nageslacht de vreugde van onze ogen, en maak ons tot leiders voor degenen die zich hoeden voor het kwaad." (Koran 25:74)

Bron: De Nieuwe Wereldorde (Maulana Muhammad Ali)


 The Family

The home is the unit of human society. The sum total of human happiness under ordinary circumstances is determined by the happiness which prevails in the home, and the stability of the home is an index of the stability of the society and of its civilisation.

The last few decades, however, materialism weakened the controlling force of religion and led to loose ideas about the relationship between the sexes. The result is that many societies now incline to 'free love', and marriage is discarded, because it entails certain responsibilities on the two partners who are required to build up the home. 'Free love' makes each of the mates selfish, because while the male and the female become each other's partners in pleasure, each is free to leave the other uncared any moment he or she desires to do so. This may prevent the partners to develop a long-time relationship, a mutual home, a family with children, etc.

Mutual love between husband and wife – a love based not no momentary passion but on a life-long connection – and the consequent parental love for the offspring, leads to a very high development of the feeling of love of man for man. The home is in fact the first training ground of love and service. Here a man finds real pleasure in suffering for the sake of others, and the sense of service is then gradually developed and broadened.

Marriage is thus regarded by Islam as a means to the moral uplift of man, a means for the development of those feelings of love and service which are the pride of humanity. Hence, according to the social code of Islam, marriage is the normal condition in which every adult man and woman ought to live.

The functions of the husband and the wife are quite distinct, and each is entrusted with the functions which are best suited for his or her nature. In general, man excels woman in physique and constitution; he is capable of bearing greater hardships. On the other hand, woman excels man in the qualities of love and affection, so she is better suited to bring up children and act as the manager of the household. This is a general rule; man and woman can divide their daily tasks as they wish, as long as all responsibilities of the household are fulfilled.

Children growing up in a 'normal' home environment, will learn from the different characters of their mother and their father and so develop their own character. To develop and build something – a home, long-term love and affection, children with good character, etc. – requires dedication, and this can only be achieved in a long-term relationship with certain safeguards (a marriage contract) which will encourage partners to stay together as long as possible, even in time of hardships.

"Our Lord, grant us in our wives and our offspring the joy of our eyes, and make us leaders for those who guard against evil."

Source: The New World Order (Maulana Muhammad Ali)

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size