Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Spiritual Note - The hidden messages in WATER (verborgen boodschappen in water)
Spiritual Note - The hidden messages in WATER (verborgen boodschappen in water)
Written by Riaz Ahmadali   
Thursday, 22 March 2012 23:56

Ed. 353 - March 22, 2012 - Jumada ul-Awwal 1, 1433Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


De verborgen boodschappen in WATER

Wereldwaterdag wordt sinds 1993 jaarlijks herdacht op 22 maart, nadat de Verenigde Naties in 1992 een resolutie hierover hadden aangenomen. De VN lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken.

Water is heel belangrijk voor het voortbestaan van de mens. Vandaar ook dat in één van de millenniumdoelen is opgenomen dat het tekort aan veilig drinkwater in 2015 moet zijn gehalveerd.

De Koran hecht heel veel belang aan water. Zo geeft het de volgende gelijkenis in 56:68-70:

“Zien jullie het water dat jullie drinken? Brengen jullie het naar beneden of zijn Wij (God) de brenger? Als het Ons had behaagd, zouden Wij het zout kunnen maken; waarom zijn jullie dan niet dankbaar?”

Water heeft nog veel meer eigenschappen dan wij ons kunnen indenken. De Japanner Masaru Emoto (doctor in de alternatieve geneeskunde) heeft ontdekt hoe water in staat is energieën, hoe subtiel ook, te absorberen en dat deze energieën de samenstelling van het water kunnen veranderen. Voor de mens, die als volwassene uit 70% water bestaat, bevatten zijn ontdekkingen een belangrijke boodschap.

Dr. Emoto deed uitgebreid onderzoek naar waterkristallen. Hij stelde water bloot aan bepaalde woorden en onderzocht daarvan het resultaat. Zijn bevindingen waren o.a. de volgende:

- water dat werd blootgesteld aan de woorden “Dank je wel”, toonde prachtige hexagonale kristallen;
- water dat aan het woord “idioot” werd blootgesteld, toonde gedeformeerde en gefragmenteerde kristallen.

Het mooiste kristal dat de onderzoekers ooit hadden gezien, was dat van water dat werd blootgesteld aan de woorden “liefde” en “dankbaarheid”. Deze woorden vormen de fundamentele principes van de wetten der natuur en het leven. Woorden die afkammen of kwetsen zijn het resultaat van door mensen gemaakte cultuur en deze zijn geheel en al in strijd met de wetten van de natuur.

Emoto: “Als ons hart is vervuld met liefde en dankbaarheid, zullen we merken dat we worden omgeven door zoveel om van de houden en dankbaar voor te zijn. En dat kan ons dichter bij een gezond en gelukkig leven brengen.”

Emoto wijst erop dat elke negatieve emotie een precies tegenovergestelde positieve emotie heeft: “Tegenover haat staat dankbaarheid, tegenover woede staat vriendelijkheid, tegenover angst staat moed, etc. Als je bijv. ziek bent geworden door de emotie haat, zul je je heil moeten zoeken in de emotie dankbaarheid. In het lichaam van een positief denkend mens stroomt water dat prachtige ijskristallen kan vormen. Dat versterkt je immuunsysteem en helpt je op weg naar herstel.”

De Koran toont ook hoe wij negatieve emoties kunnen neutraliseren door een positieve emotie er tegenover te stellen, zoals in het vers 41:33-34:

“Het goede en het slechte zijn niet aan elkaar gelijk. Weer (het kwade) af met wat het beste is, en zie! degene die vijandig tegenover jou staat, zal zijn als ware hij een boezemvriend.”

Met deze wijsheid in gedachten zullen we nu ook de volgende Koranverzen beter kunnen begrijpen:

"Spreek goede woorden tegen alle mensen" (2:83).

"Naar God stijgen de goede woorden op en Hij verheft de goede daad" (35:10).

“En wanneer je degenen ziet die onzin verkondigen over Onze boodschap, onttrek je dan aan hen totdat zij een ander onderwerp aansnijden” (6:68).

“Houd degenen gezelschap die ’s ochtends en ’s avonds hun Heer aanroepen op zoek naar Zijn welwillendheid, en laat jouw ogen niet van hen afdwalen op zoek naar de schoonheid van dit wereldse leven. En volg niet degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor Onze gedenkenis, en hij volgt zijn lage verlangens en zijn geval overschrijdt de grenzen” (18:28).

De les die we uit deze wijsheid leren, heeft te maken met de kracht van woorden. De vibratie van positieve woorden heeft een positief effect op onze wereld, terwijl de vibratie van negatieve woorden het vermogen heeft te vernietigen. In het begin van dit artikel werd gesteld, dat 70% van het menselijk lichaam uit water bestaat. Onze uitstraling, positief of negatief, heeft een direct invloed op onze eigen gezondheid. Water leert ons op kristalheldere wijze hoe we ons leven moeten leiden. Wij kunnen de wereld overladen met liefde en dankbaarheid. Dit is geen sprookje, maar een realiteit die hier en nu kan plaatsvinden!

Meer informatie: www.masaru-emoto.net

Zie ook: Water: levensmysterie onder ieders handbereik (artikel en film)


 The hidden messages in WATER

World Water Day has been celebrated on 22 March since 1993, after the United Nations accepted a resolution in 1992 on this. The UN member states are called upon to highlight the worldwide shortage of water on this day.

Water is vitally important for the survival of man. Therefore, it is stated in one of the Millennium Goals that the shortage on safe drinking water should be halved by 2015.

The Quran recognizes water as important for human beings. Therefore, we read in 56:68-70:

“See you the water which you drink? Do you bring it down from the clouds, or are We the Bringer? If We pleased, We could make it saltish; why give you not thanks?”

Water has many more qualities than we can imagine. Masaru Emoto, Doctor of Alternative Medicine, has discovered that water can absorb energies in its environment and that these energies can change the structure of the water crystals. For human beings, whose bodies consist of approximately 70% water, his findings contain an important message.

Dr. Emoto has done comprehensive research on water crystals. He exposed water to different kinds of words and studied the results, among which were the following:

- Water, exposed to the words “thank you”, showed good hexagonal crystals;
- Water, exposed to the word “idiot”, showed deformed and fragmented crystals.

The best crystal found by the researchers was one exposed to the words “love” and “gratitude”. These words are the fundamental principles of the laws of nature and our lives. Words which demoralize or upset are against the laws of nature and therefore not good for our environment.

Emoto: “If our heart is filled with love and gratitude, we will find that we will be surrounded by so much to love and to be thankful for. This can bring us closer to a healthy and happier life.”

Emoto shows that each negative emotion has an opposite, positive emotion: “Against hatred we find gratitude, against anger we find kindness, against fear we find courage, etc. If you have become ill as a result of the emotion of “hatred”, you can become healthy again by emphasizing the emotion of “gratitude”. Within the skin of people who think positive, we will find water which can form wonderful crystals. These will strengthen their immunity against diseases and will guide them towards a healthy life.”

The Quran, too, shows how we can neutralize negative emotions with positive emotions. For example, in 41:33-34:

“Not alike are the good and the evil. Repel (evil) with what is best, when lo! he between whom and thee is enmity would be as if he were a warm friend.”

With these lessons in mind, we will better understand the following verses from the Quran too:

“Speak good words to all men” (2:83).

“To Him do ascend the goodly words, and the goodly deed — He exalts it” (35:10).

“And when thou seest those who talk nonsense about Our messages, withdraw from them until they enter into some other discourse” (6:68).

“And keep thyself with those who call on their Lord morning and evening desiring His goodwill, and let not thine eyes pass from them, desiring the beauties of this world’s life. And follow not him whose heart We have made unmindful of Our remembrance, and he follows his low desires and his case exceeds due bounds” (18:28).

The lesson learned from this wisdom regards the power of our words. The vibration of positive words has a positive effect on the world, while the vibration of negative words has the power to destroy. We stated at the beginning of this article that our body consists of 70% water. Our radiation, positive or negative, has a direct influence on our own health. Water shows us in a crystal-clear way how we should spend our lives. We can shower the world with love and gratitude. This is no fairy tale, but a reality which can happen here and now!

More information: www.masaru-emoto.net

Also view the movie: Water, The Great Mystery (English, with Dutch subtitles)

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size