Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Spiritual Note - How to behave when insulted (hoe ons te gedragen bij beledigingen)
Spiritual Note - How to behave when insulted (hoe ons te gedragen bij beledigingen)
Written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad   
Friday, 01 June 2012 22:28

Ed. 363 - June 2, 2012 - Rajab 11, 1433Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Hoe ons te gedragen bij beledigingen

Sa’adi heeft in zijn Bustami geschreven dat eens een eerbiedwaardige oudere heer door een hond was gebeten. Toen hij thuiskwam, zag zijn familie dat een hond hem had gebeten. Onder hen was er een schattig klein meisje, dat aan hem vroeg: "Waarom heeft u die hond niet teruggebeten?" Hij antwoordde: "Het is niet gepast voor een mens om zich als een hond te gedragen."

Wanneer evenzo een slecht persoon een gelovige mocht beledigen, dan dient de laatste zich af te wenden, anders zal hij voldoen aan het voorbeeld van de hond. Degenen die het dichtst tot Allah stonden, werden hevig vervloekt, uitgescholden en vervolgd, maar ze namen het gebod van de Heilige Koran: "Keer je af van de onwetenden" (7:199), in acht.

Er werden vele kwade soorten van mishandeling gepleegd tegen de persoon van de volmaakte mens, de Heilige Profeet Mohammed (vzmh), om niet te spreken van vervloekingen, grofheden en brutaliteiten. Maar wat deed deze meest deugdzame van alle persoonlijkheden op zijn beurt? Hij verrichte du’a (smeekbeden) voor hen. En aangezien Allah hem een belofte had gegeven, dat wanneer hij de onwetenden uit de weg zou gaan, Hij zijn leven en eer zou beschermen en kwaadwillenden niet in staat zouden zijn hem aan te vallen, gebeurde dat ook; de tegenstanders van de Profeet konden zijn eer niet in het minst besmeuren. Integendeel, zij ondergingen zelf schande en vernederingen en hetzij wierpen zij zich in onderwerping aan zijn voeten, of ze werden voor zijn eigen ogen vernietigd.

Kortom, in dit 'lawwaama' stadium (de zichzelf beschuldigende ziel) strijdt de mens om zichzelf te hervormen en dit is geen eenmalige kwestie, maar een dagelijkse taak. Indien een onwetend persoon of een schoft u mocht uitschelden of kwaad mocht doen, dan zal uw eer behouden blijven in dezelfde mate dat u zich van hem afkeert. Wanneer u aan de andere kant met hem in een nijdige confrontatie in aanvaring komt, dan zult u vernietigd worden, want u zult dan schande over uzelf hebben afgeroepen.

"De vergelding voor kwaad is een straf daaraan gelijk; maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning ligt bij Allah.” Koran, 42:40)

"Wie geduld toont en vergeeft, dat is waarlijk een zaak van grote vastberadenheid.” (Koran, 42:43)

“Neig naar vergiffenis en beveel het goede en keer je af van de onwetenden.” (Koran, 7:199)

Bronnen:
Malfuzat, door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad,
De Heilige Koran, vert. maulana Muhammad Ali


How to behave when insulted

Sa’adi wrote in his Bustan that a venerable old gentleman was bitten by a dog. When he went home his family observed that the dog had bitten him. Among them was a little girl who asked him: “Why didn’t you bite back the dog?” and he replied: “Daughter, it is not mete for a human to behave like a dog.”

Similarly, if an evil person should abuse a believer, the latter should turn away, otherwise the example of the dog will be evident in him. Those closest to Allah were severely cursed, abused and persecuted but they observed the command of the Holy Quran: “Turn away from the ignorant” (7:199).

Many kinds of evil punishment were perpetrated against the very person of the perfect man, the Holy Prophet Muhammad (pbuh), not to mention curses, rudeness and impertinence. But what did this most virtuous of all personalities do in return? He made du‘a (supplication) for them. And as Allah had given him a promise that if he withdrew from the ignorant, He would preserve his life and honour and uncouth people would not be able to attack him, so it came to pass, that the Prophet’s opponents could not besmirch his honour in the least bit. On the contrary, they themselves suffered disgrace and humiliation and either fell at his feet in submission or were destroyed before his very eyes.

In short, in this 'lawwamah' (self-accusing) stage, man struggles to reform himself and this is not a one-shot affair but a daily task. If an ignorant person or a vagabond should revile or do evil to you, then your honour will be preserved in the measure you turn away from him. On the other hand, if you clash with him in an angry confrontation, then you will be destroyed for you will have bought dishonour on yourself.

"The recompense of evil is punishment like it; but whoever forgives and amends, his reward is with Allah." (Quran, 42:40)

"Whoever is patient and forgives, that surely is an affair of great resolution." (Quran, 42:43)

"Take to forgiveness and enjoin good and turn away from the ignorant." (Quran, 7:199)

Sources:
Malfuzat, by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
The Holy Quran, translation of Maulana Muhammad Ali

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size