Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Spiritual Progress Through Fasting (Spirituele verheffing via het vasten)
Spiritual Progress Through Fasting (Spirituele verheffing via het vasten)
Written by Administrator   

Ed. 421 - July 12, 2013 - Ramadan 4, 1434Spiritual Note

English translation included

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Spirituele verheffing via het vasten

We lezen in spirituele literatuur dat alle kwaad dat we op de wereld zien, herleid kan worden tot vijf basis passies, namelijk lust, boosheid, gierigheid, arrogantie, en gehechtheid aan materiële zaken.

-> Ongecontroleerde lust kan ons leiden naar misbruik van drugs, sigaretten, overmatig eten, maar ook overmatige seksuele behoeften die op hun beurt kunnen leiden tot verkrachtingen, etc.

Koran 38:26: "Volg niet (de) begeerte, opdat deze jou niet zal doen afdwalen van het pad van Allah."

Koran 7:31: "O kinderen van Adam ... en eet en drink en wees niet verkwistend; Hij heeft de verkwisters immers niet lief."

-> Overmatige boosheid kan leiden tot verstoring in relaties van liefde en vrede binnen gezinnen, bedrijven, etc. Zij die in zo'n staat van boosheid verkeren, kunnen anderen pijn doen, zowel fysiek als emotioneel.

Koran 3:132-133: "Haast jullie naar vergeving van jullie Heer en een Tuin, zo groot als de hemelen en de aarde; het is bereid voor degenen die aan hun plicht voldoen. Degenen die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed en degenen die (hun) boosheid bedwingen en mensen vergeven. En Allah heeft degenen die goeddoen (aan anderen) lief."

-> Gierigheid kan leiden tot overmatige gehechtheid aan wereldse zaken. Het kan ons ook leiden tot liegen, stelen, corruptie, omkoping, met het doel om zoveel mogelijk werelds voordeel te behalen.

Koran 89:17-20: "Jullie eren de wees niet, noch sporen jullie elkaar aan om de armen te voeden. En jullie verteren erfgoed, verteren alles, en jullie hebben rijkdom lief met buitensporige liefde."

-> Arrogantie kan leiden tot opscheppen over jezelf, anderen kleineren, etc.

Koran 31:18: "Keer jouw gezicht niet in minachting van de mensen af, en ga niet uitbundig door het land. Waarlijk houdt Allah van geen enkel verwaande opschepper."

-> Overmatige gehechtheid aan wereldse zaken is niet makkelijk uit te leggen. We mogen uiteraard blij zijn met ons gezin, ons werk, onze mooie woningen, onze carriëre, onze status of populariteit, etc. Door echter teveel aan dergelijke zaken te hechten, worden we van de ware doelen van ons leven afgeleid. Zodoende gaan we denken dat materiële vooruitgang het enige is waarvoor we hier op aarde zijn gekomen.

Koran 3:14: "Schijnbaar mooi gemaakt voor de mensheid is de liefde voor verlangens, voor vrouwen en zonen en verzamelde schatten van goud en zilver en goed gefokte paarden en vee en bouwland. Dit is de voorziening
voor het leven in deze wereld. En Allah - bij Hem ligt het goede doel (van het leven)."

We dienen voor ogen te houden dat spirituele progressie, ontwikkeling van onze ziel, ons belangrijkste doel hier op aarde is. Ieder van bovengenoemde negatieve emoties kan ons leiden naar spirituele achteruitgang, of minimaal onze spirituele ontwikkeling belemmeren. We moeten daarom ons best doen om dergelijke passies in ons dagelijks leven te beperken.

We kunnen dergelijke negatieve emoties wegmaken door ze te 'neutraliseren' met positieve krachten.

- Lust kan worden overwonnen door zelfbeheersing en kuisheid;
- Boosheid kan worden overwonnen door verdraagzaamheid en vergeving;
- Gierigheid kan worden overwonnen door dankbaarheid en tevredenheid;
- Arrogantie kan worden overwonnen door nederigheid;
- Overmatige gehechtheid kan worden overwonnen door onthechting, waarbij we ons bewust zijn van de werkelijke waarde van wereldse zaken, vergeleken met spirituele vooruitgang.

De beste manier om van negatieve emoties weg te blijven, is om onszelf continu naar Allah te richten. Onze ziel moet doordrenkt zijn van de liefde voor Allah. Ieder moment van de dag of de nacht dienen we te leven met Allah in onze gedachten. Zo'n levenswijze kan ons ver houden van negatieve krachten in onszelf.

Koran 4:103: "Wanneer jullie het gebed hebben beëindigd, gedenk Allah dan staand, zittend en liggend."

Het belangrijkste doel van het vasten is om Allah levend te houden in onze gedachten, de gehele dag door. We weten dat we gedurende het vasten niet mogen eten, drinken, ruziën, seksuele gemeenschap hebben, etc. We houden ons hieraan omdat het fysieke vasten een herinnering voor ons is om van dergelijke lagere begeerten weg te blijven. Zodoende kan de Ramadan ons ondersteunen in het neutraliseren van onze verlangens, zodat onze ziel zich beter kan ontwikkelen naar spirituele perfectie.

Bronnen:
The Path of the Masters (Dr. Julian Johnson) (http://archive.org/details/ThePathOfTheMasters)
De Heilige Koran (Maulana Muhammad Ali)

 


 

Spiritual Progress through Fasting

We read in spiritual literature that the causes of all evil in the world can be reduced to five base passions: lust, anger, greed, arrogance, and attachment to worldly things.

-> Excessive lust may lead us to drug and alcohol abuse, excessive eating, but also to the arousal of excessive sexual desires, which may even lead to rape, etc.

Quran, 38:26: "Follow not desire, lest it lead thee astray from the path of Allah."

Quran, 7:31: "O children of Adam ... eat and drink and do not be extravagant; surely He does not love the extravagant."

-> Excessive anger may lead to disturbance of mutual love and peace in a family, or in a company, etc. People in such a state of emotion may hurt others, both physically and emotionally.

Quran, 3:133: "Hasten to forgiveness from your Lord and a Garden, as wide as the heavens and the earth; it is prepared for those who keep their duty; those who spend in ease as well as in adversity and those who restrain (their) anger and pardon people. And Allah loves the doers of good (to others)."

-> Greed can lead to over-attachment to worldly things, even resulting in that we start telling lies, steal, being corruptive, or taking bribery in order to gain worldly benefits as much as possible.

Quran, 89:14: "You do not honour the orphan, nor do you urge one another to feed the poor, and you devour heritage, devouring all, and you love wealth with exceeding love."

-> Arrogance may lead to bluff, belittling others, etc.

Quran, 31:18: "Do not turn your face away from people in contempt, nor go about in the land exultingly. Surely Allah does not love any self-conceited boaster."

-> Excessive attachment to worldly things is not easy to explain. Although we are, naturally, attached to our family, our work, our beautiful houses, our career, our status or popularity, etc., becoming too attached to these matters can distract us from the real goals of life, and may lead us to think that worldly gain is the main goal of life.

Quran, 3:14: "The love of desires is made attractive to people — of women and sons and hoarded treasures of gold and silver and well-bred horses and cattle and crop produce. This is the provision of the life of this world. And Allah — with Him is the good goal (of life)."

We should keep in mind that spiritual progress - the development of our souls - is the most important task we have on earth. Each of the above-mentioned base emotions may lead us to spiritual loss, or at least diminish our spiritual progress. We should therefore try to recognize and control those passions in our daily lives.

We can face those negative emotions by 'neutralizing' them with a positive force. For example:

- Lust can be neutralized by self-control, chastity.
- Anger can be neutralized by tolerance, forgiveness.
- Greed can be neutralized by gratitude, satisfaction.
- Arrogance can be neutralized by humility.
- Attachment can be neutralized by detachment, by being aware of the real value of worldly things, compared to spiritual progress.

However, the best way to keep away from negative emotions is by turning ourselves to Allah all the time. Our souls should be saturated with love for the Almighty. We should pass every moment of the night or the day with our minds preoccupied with Allah. Such a way of living will keep us away from negative forces within ourselves.

Quran, 4:103: "When you have finished the prayer, remember Allah standing and sitting and reclining."

The main goal of fasting is to help us to remain a living thought of Allah, all day long. We know that during the hours of fasting one should not eat, drink, have sexual relations, quarrel, etc. We observe to this duty because physical fasting is a reminder for us to stay away from negative forces. In this way, Ramadan can support us in neutralizing our passions, in order to enable our souls to better develop on its spiritual path.

Sources:
The Path of the Masters (Dr. Julian Johnson) (http://archive.org/details/ThePathOfTheMasters)
The Holy Quran (Maulana Muhammad Ali)

 

 

 

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size