Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Importance of Forgiveness - Belang van vergeven
Importance of Forgiveness - Belang van vergeven
Written by Riaz Ahmadali   

Ed. 428 - August 30, 2013 - Shawwaal 22, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Het belang van vergeving

Kleine geschillen leiden vaak tot levenslange ruzies; families, vrienden, collega's, etc. die niet met elkaar praten, die niet bereid zijn toenadering te zoeken, die liever levenslang in onmin met elkaar leven dan een kleine stap te doen om het weer goed te maken. En die dan vaak pas na de dood van zo'n familielid of vriend erachter komen dat ze te lang hebben gedraald om het weer goed te maken...
We zijn vaak niet geneigd anderen te vergeven, terwijl we aan de andere kant wel willen dat God ons vergeeft!

De Koran adviseert ons hierover als volgt: "Vergeef en vergeet. Vinden jullie het niet fijn, dat Allah jullie zal vergeven? En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig." (Koran 24:22, zie ook 42:43 en 7:199)

In de Bijbel lezen wij: "En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven." (Marcus 11:25-26)

En in Hindoe geschriften: "Men dient te vergeven onder elke verwonding. Gezegd wordt dat het voortbestaan van de mensheid komt door de menselijke aard van vergeving. Hij, die zijn wraak heeft kunnen beheersen en vergeving toont, ook al wordt hij beledigd, onderdrukt en boos gemaakt door een sterk iemand, is een wijs en goed persoon. De sterke persoon die zijn boosheid bedwingt, heeft vele zegeningen waar hij van zal genieten, terwijl degene die kwaad wordt, als een dwaas wordt gezien en zowel in deze wereld als in het hiernamaals met afgang zal worden vergolden." (Mahabharata)

Onderzoek heeft aangetoond dat vergeven goed is voor het welzijn van degene die vergeeft. Alles wat we meemaken, slaan we op in onze lichaamscellen. Onverwerkt leed verkrampt de celreceptoren, die informatie doorgeven. Daardoor kunnen ze hun werk niet goed doen en dat kan zich uiten in klachten als migraine, depressie, woede-aanvallen, enz. In vergeving de sleutel ligt om weer gezond te worden. Vergeven doe je in de eerste plaats dus niet voor de ander, maar voor jezelf.


The Importance of Forgiveness

Small disputes often lead to lifelong quarrels: families, friends, colleagues, etc. who do not talk to one another, who spend their entire lives living in enmity rather than taking a small step towards reconciliation and peace.
Sometimes, such persons realise only after the death of someone they had a disagreement with that they had hesitated too long to restore good relations.
Oftentimes, we are not inclined to forgive others, while, on the other hand, we want God to forgive us.

The Quran advises us about this, as follows: "...Pardon and overlook. Do you not love that Allah should forgive you? And Allah is Forgiving, Merciful." (24:22, see also 42:43 and 7:199)

We read in the Bible: "And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.
But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses."

And in the Mahabharata: "One should forgive under every injury. It hath been said that the continuation of species is due to man being forgiving. He, indeed, is a wise and excellent person who hath conquered his wrath and who showeth forgiveness even when insulted, oppressed, and angered by a strong person. The man of power who controleth his wrath, hath (for his enjoyment) numerous everlasting regions; while he that is angry, is called foolish, and meeteth with destruction both in this and the other world."

Research has shown that forgiveness is good for the well-being of the person who forgives. Everything we experience, we store in our body cells. Unprocessed suffering cramps cell receptors, which transmit
information. Therefore, these cannot do their job properly, which can manifest itself in symptoms such as migraine, depression, tantrums.

Forgiveness is a key to being healthy again. So, when you forgive, you do so not only for others, but you firstly benefit.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size