Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Arrogance - Arrogantie
Arrogance - Arrogantie
Written by Administrator   

Ed. 429 - September 6, 2013 - Shawwaal 29, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrogantie

Arrogantie is wanneer we op anderen neerkijken. Dit is een eigenschap waar we zeer goed voor moeten oppassen. Raciale en religieuze gevoelens van superioriteit hebben in uiterste gevallen immers geleid tot zaken als etnische zuiveringen, religieuze conflicten, etc. Maar ook in het dagelijks leven is arrogantie vaak genoeg een bron van conflicten en ergernissen, doordat hoogmoedigen de neiging hebben anderen te kleineren, beledigen, etc.

Arrogantie is één van de grootste obstakels om wijsheid te verkrijgen. De Joodse wijzen leren: "Wie is een wijs persoon? Hij die van alle mensen leert." Denk nooit dat u de wijsheid in pacht heeft!

Het is belangrijk te realiseren dat onze persoonlijke kenmerken en vaardigheden geschonken zijn door God. Het is daarom absurd trots te zijn op intelligentie, populariteit, veel kennis, etc. Arrogante mensen willen echter de indruk wekken dat ze dit alles helemaal op eigen kracht bereikt hebben...

"Wandel niet hoogmoedig in het land, want u kunt de aarde niet doorsnijden, en ook niet de bergen in hoogte bereiken. Dit alles – het kwaad daarvan – is hatelijk in de ogen van uw Heer." (Koran 17:37-38; zie ook 31:18-19, 4:36, 4:173, 7:36, 7:48, 16:29, 7:146)

"Wie ook maar een greintje trots heeft in zijn hart, zal het Paradijs niet binnengaan." (Profeet Mohammed)

In de Bijbel lezen wij: "Als de hovaardigheid (trots) komt, zal de schande ook komen; maar met de nederigen is wijsheid." (Spreuken 11:2)

"Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende." (Galaten 5:26)

En in Hindoe geschriften: ""Hypocrisie, trots, eigenwijsheid, toorn, arrogantie en onwetendheid behoren, O Partha, aan hem die geboren is als erfgenaam van de duivels." (De Gita, XVI. 4)

Het is niet verkeerd om blij of trots te zijn om wat u bereikt heeft. Laat die trots echter niet overgaan in arrogantie waarbij u zich superieur voelt boven anderen, met alle negatieve gevolgen van dien. Wees integendeel dankbaar voor de gunsten die de Schepper u heeft gegeven, waarvan u gebruik heeft gemaakt om te bereiken wat u heeft bereikt. Dankbaarheid en nederigheid zijn de beste manieren om arrogantie tegen te gaan!

"En toen jullie Heer het bekendmaakte: als jullie dankbaar zijn, zal Ik (God) jullie meer geven, en als jullie ondankbaar zijn, dan is Mijn straf waarlijk streng." (Koran 14:7)


Arrogance

When we look down on others, we are showing arrogance. This is a characteristic that we need to be very careful of. Often, extreme cases racial and religious feelings of superiority have led to issues such as ethnic cleansing, religious conflicts, etc. But in everyday life also, arrogance is often a source of conflict and annoyance, as the proud tend to belittle, insult others, etc.

Arrogance is one of the biggest obstacles to obtaining wisdom. Jewish saints have taught us: "Who is a wise person? He who learns from all people." Never think that you own all wisdom!

It is important to realize that our personal characteristics and skills are given by God. It is therefore absurd to be extremely proud of our intelligence, popularity, superior knowledge, etc. However, arrogant people give the impression that they achieved all this completely on their own.

"Do not go about in the land exultingly, for you cannot split the earth, nor reach the mountains in height. All this, the evil of it, is hateful in the sight of your Lord." (Quran 17:37-38; see also 31:18-19, 4:36, 4:173, 7:36, 7:48, 16:29, 7:146)

"He who has in his heart as much pride as a grain of mustard-seed will not enter paradise." (Prophet Muhammad)

We also read in the Bible:

"When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom." (Proverbs 11:2)

"Let us not become conceited, provoking and envying each other." (Galatians 5:26)

And in the Hindu scriptures:

"Pseudo-religiosity, pretentious pride, conceitful arrogance, anger, harshness and ignorance arise in one born of the demoniac nature." (Bhagavad Gita, 16:2)

It is not wrong to be proud about what you have achieved. However, do not let that pride change into arrogance where you feel superior to others, with can then lead to adverse consequences. On the contrary, be grateful for the favours that the Creator has given you, which helped you in achieving what you have achieved. Gratitude and humility are the best ways to avoid arrogance.

"And when your Lord made it known: If you are grateful, I will give you more, and if you are ungrateful, My punishment is truly severe." (Quran 14:7)

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size