Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Gratitude - Dankbaarheid
Gratitude - Dankbaarheid
Written by Administrator   

Ed. 430 - September 13, 2013 - Dhul-Qadah 7, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Dankbaarheid

We hebben in feite duizenden redenen om dankbaar voor te zijn, als we ons maar bewust zijn van deze dingen. Hoe vaak danken we bijv. de Almachtige voor de lucht die we inademen, of voor het water dat we drinken, wat we vaak als vanzelfsprekend ervaren? Echter treuren we vaak genoeg liever over zaken die we niet hebben, in plaats van dankbaar te zijn voor al het mooie dat we wel hebben...

We denken vaak, dat als we iets zouden hebben wat we nu niet hebben, we gelukkiger zouden zijn. Maar het is juist omgekeerd! Als we in een staat ZIJN van vreugde, vrede, enz., dan zullen we alles op ons pad ontvangen om in die staat te blijven. Maar als we in een staat ZIJN van behoefte, zorgen, enz., dan zullen we merken dat we steeds in die staat blijven verkeren...

“Zien jullie het water dat jullie drinken? Brengen jullie het naar beneden uit de wolken, of zijn Wij (God) de Brenger? Als het Ons had behaagd, zouden Wij het zout kunnen maken; waarom zeggen jullie geen dank?” (Koran 56:68-70)

In de Bijbel lezen wij: “ Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles.” (1 Tessalonicensen 5:16-18)

En in Boeddhistische geschriften: "De onwaardige mens is ondankbaar en vergeet de vele voordelen [waar hij van geniet]. Deze ondankbaarheid, deze vergeetachtigheid is eigenschap van de slechte mensen ... Maar de waardige persoon is dankbaar en zich bewust van de vele voordelen waar hij van geniet. Deze dankbaarheid, deze 'mindfulness', is eigenschap van de beste mensen."

Wees dus dankbaar voor alles dat je hebt! Allah zegt immers in Koran 14:7: “En toen jullie Heer het bekendmaakte: Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie meer geven, en als jullie ondankbaar zijn, dan is Mijn straf
waarlijk streng.”

Als extraatje een song van Maher Zain m.b.t. dankbaarheid:
http://www.youtube.com/watch?v=Zr8LOblRWp8&sns=fb

 


Gratitude

We have numerous reasons to be thankful. However, we are often not aware of many of them. How often do we thank the Almighty for the air we breathe or the water we drink, for example? These are things that we often just take for granted. Instead, we prefer to complain about things we do not have, rather than being grateful for all the beautiful things that we do.

We often think that if we have what we don’t, we would be happier. But it is just the opposite. If we keep ourselves in a state of joy, peace, etc., then we will receive everything in our path to remain in that state. But if we are in a state of need, worry, etc., then we will find that we will continue to be in that state.

The Quran says: "Do you see the water which you drink? Do you bring it down from the clouds, or are We the Bringer? If We pleased, We could make  it saltish; why do you not then give thanks?" (56:68-70)

We read in the Bible: "Rejoice evermore. Pray without ceasing. In every thing give thanks..." (1 Thessalonians 5:16-18)

And in the Buddhist scriptures: "The unworthy man is ungrateful, forgetful of benefits [done to him].  This
ingratitude, this forgetfulness is congenial to mean people...  But the worthy person is grateful and mindful of benefits done to him.  This gratitude, this mindfulness, is congenial to the best people."

Therefore, be grateful for all you have. After all, Allah says in Quran, 14:7: “And when your Lord made it known: If you are grateful, I will give you more, and if you are ungrateful, My punishment is truly severe.”

Song by Maher Zain about gratitude:
http://www.youtube.com/watch?v=Zr8LOblRWp8&sns=fb

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size