Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Jealousy - Jaloezie
Jealousy - Jaloezie
Written by Administrator   

Ed. 432 - September 27, 2013 - Dhul-Qadah 21, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Jaloezie

Jaloezie houdt in dat we iets in (of bij) iemand anders zien, wat we niet bezitten, maar wel graag willen hebben (bijv. rijkdom, populariteit, een mooi uiterlijk), en dat we het die persoon kwalijk nemen dat hij of zij het wel heeft. Of we nemen het God kwalijk dat Hij zulke gunsten niet aan ons heeft gegeven. De kunst is om de persoon zijn of haar gunsten van harte te gunnen, zonder jaloers op hem of haar te zijn.

We lezen in religieuze literatuur het volgende.

"Zijn zij jaloers op de mensen vanwege wat Allah hen uit Zijn goedgunstigheid heeft geschonken?" (Koran 4:54)

De Profeet Mohammed zei: "Pas op voor jaloezie, want jaloezie verteert werkelijk iemands goede daden, zoals vuur brandstof of gras verteert." (Aboe Daawoed, boek 41, hadith 4885)

Bijbel: "Maar indien u bittere jaloezie en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar jaloezie en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel.
Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd." (Jakobus 3:14-17)

Veda's: "Jullie worden heden makkelijk slachtoffers van lust, woede, boosheid, jaloezie en dergelijke kwade neigingen; de atmosfeer van het hart is vervuild door de damp van jullie ego." (Atharva Veda)

Jaloezie verbrandt ons van binnen en neemt de zegeningen van onze goede daden weg. Laten we er daarom bewust aan werken dat we niet in aanraking komen met zulke negatieve gevoelens! Een goede manier is om  ongeacht wat anderen wel of niet hebben  dankbaar te zijn naar de Almachtige toe voor die gunsten die hij wel aan ons heeft gegeven. En dat zijn er heel veel, gaat u maar na!

Gebed: "Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van het ochtendgloren, & tegen het kwaad van de afgunstige, wanneer hij afgunstig is." (Koran 113:1, 5)


Jealousy

To be jealous of someone means that we begrudge him/her the good things the Almighty has given that person, for example, wealth, popularity, good looks. We may also criticise the person for having those favours which we don't have, or we complain to Allah that He has not given us such favours. However, it is better for us to be wholeheartedly happy for the person for the grace he enjoys, without feeling resentful or envious.

We read in religious scriptures:

"Do they envy the people for what Allah has given them of His grace?" (Quran 4:54)

The Prophet Muhammad (pbuh) said: "Avoid envy, for envy devours good deeds just as fire devours fuel or (he said) "grass." (Abu Dawood, Book 41, Hadith 4885)

Bible: "But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy." (James, 3:14-17)

Hinduism: "You now become easy victims of lust, anger, malice, envy and the rest of that evil brood; the atmosphere of the heart is polluted by the ego-fumes." (Atharva Veda)

Jealousy burns us from the inside and takes away the blessings of our good deeds. Let us therefore consciously work towards not coming into contact with such negative feelings. A good way is to be thankful towards God Almighty for the favors he has given us, no matter what others may have or have not.

Prayer: "Say: I seek refuge in the Lord of the dawn & from the evil of the envier when he envies." (Quran, 113:1, 5)

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size