Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note International Day of Non-Violence
International Day of Non-Violence
Written by Administrator   

Ed. 433 - October 4, 2013 - Dhul-Qadah 28, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Internationale Dag i.v.m. Geweldloosheid

De Verenigde Naties (VN) Internationale Dag van de Geweldloosheid is een wereldwijde herdenking die geweldloosheid promoot. Het wordt jaarlijks gehouden op 2 oktober vanwege de geboortedag van de welbekende Indiase leider Mahatma Gandhi. Gandhi leerde mensen de filosofie van 'Ahimsa', die als doel heeft vreedzame oplossing van geschillen te bereiken, zonder gebruik te maken van welke vorm van geweld dan ook.

Islam, religie van liefde en vrede

Religie is geen religie wanneer deze geen ruimhartigheid inhoudt, en evenmin verdient die mens het om mens genoemd te worden die geen zachtmoedige ziel in zich heeft. God heeft niemand zijn geschenk onthouden. De krachten en gaven die Hij geschonken heeft aan de oude volkeren van India zijn ook geschonken aan de Arabieren, de Perzen, de Syriers, de Chinezen, de Japanners, de Europeanen en de Amerikanen. Voor hen allemaal dient de aarde van God als basis, en voor hen allemaal geven de zon, de maan en de sterren hun licht, en vervullen dergelijke andere functies die God ze als taak heeft gegeven. Allemaal hebben zij profijt van de lucht, het water, het vuur en de aarde en andere dingen door God geschapen, en allemaal gebruiken zij de producten van de aarde, haar koren en haar kruiden, haar bloemen en haar vruchten. Deze ruimhartigheid van God leert ons dat ook wij goed moeten zijn voor alle mensen, en geen bekrompen visie moeten hebben, of een begrensde hartelijkheid.

God van alle werelden

De Heilige Koran begint precies met het vers dat deze ruime leer verkondigt: "(Alle) Lof komt Allah toe, de Heer der Werelden" (1:1). De 'werelden' omvat al de verschillende volken, verschillende tijdperken en verschillende landen. Dat het openingsvers van de Heilige Koran zo'n breed standpunt inhoudt, is een antwoord aan die volkeren die het universele geschenk en de goedheid van God tot zichzelf beperken, die de andere volkeren zien alsof zij niet door God geschapen zijn, of alsof ze, nadat zij geschapen waren, door God in de steek zijn gelaten en geheel door Hem vergeten zijn.

Om zulke verkeerde doctrines te weerleggen is de Almachtige God de Heilige Koran begonnen met het vers "(Alle) Lof komt God toe, de Heer der werelden". Op vele plaatsen in het Heilige Boek, heeft Hij ons gewaarschuwd tegen het geloof dat profeten uit een enkele natie zijn opgestaan, of slechts naar een land gezonden zijn. God heeft geen enkel volk of land uitgesloten van de verspreiding van Zijn spirituele geschenk. En dit is een punt dat in de Heilige Koran door vele passende voorbeelden ondergebracht is. Net zoals de Almachtige God voor de natuurlijke behoeften van ieder land zorgt, zo zorgt Hij ook voor de spirituele voeding van ieder land. In een passage bijvoorbeeld, zegt de Heilige Koran "Er is geen volk, of een waarschuwer is onder hen geweest" (35:24).

Boodschap van Vrede

Islam is een heilige en vredelievende religie die nooit een leider van een gemeenschap heeft aangevallen, en de Koran is een erenswaardig boek dat de basis van vrede heeft gelegd tussen naties door de profeten van alle naties te accepteren - een onderscheid dat, van alle heilige geschriften van de wereld, alleen de Heilige Koran maakt. Over de profeten van de wereld zegt de Koran: "Zeg: wij geloven (in) alle profeten van de wereld en maken geen onderscheid tussen hen (door sommigen te accepteren en anderen te verwerpen) (2:136). De Koran beperkt de universele voorzienigheid van God niet tot een speciaal volk. In plaats daarvan verklaart het overduidelijk dat er profeten zijn geweest onder alle volkeren, en in alle landen, en legt zo de basis van vrede tussen de mensen.


Bronnen:
http://www.timeanddate.com/holidays/un/international-nonviolence-day
'A Message of Peace' (summary), Hazrat Mirza Ghulam Ahmad


International Day of Non-Violence

The United Nations' (UN) International Day of Non-Violence is a global observance that promotes non-violence through education and public awareness. It is annually held on October 2 to coincide with renowned Indian leader Mahatma Gandhi s birthday. He taught people the philosophy of Ahimsa, which encourages the use of non-violence as a tool for the peaceful resolution of differences.

Islam, a religion of Love and Peace

That religion is no religion which does not inculcate broad sympathy, nor does that man deserve to be called man who does not have a sympathetic soul within him. Our God has not withheld His bounty from any people. The powers and faculties which He bestowed on the ancient peoples of India, have also been bestowed on the Arabs, the Persians, the Syrians, the Chinese, the Japanese, the Europeans and the Americans. For all of them, the earth of God serves as a floor, and for all of them His sun, moon, and stars give light, and also perform other functions. All of them derive benefit from the air, water, fire, earth and other things created by God, and all of them use the produce of the earth, its corn and its herbs, its flowers and its fruits. These liberal ways of God teach us that we also should do good to all mankind, and should not be narrow-minded, nor limit our sympathy.

God of all the worlds

The Holy Quran opens with the very verse which teaches this broad doctrine: "Praise be to Allah, the Lord of all the worlds." (1:1) The 'worlds' include all the different peoples, different ages, and different countries. Opening the Holy Quran with this verse, which embodies such breadth of view, is a reply to those nations who limit, each to itself, the universal bounty and providence of God, and regard other peoples as though they were not a creation of God, or as though, having once been created, they have since been completely forsaken and forgotten by Him.

It is to refute such erroneous doctrines that Almighty God has opened the Holy Quran with the verse: "Praise be to Allah, the Lord of all the worlds." In many places in the Holy Book, He has clearly declared this belief to be an error that prophets have been raised from among only one nation, or been sent only to one country. On the contrary, God has not neglected any people or country. In the Holy Quran it is explained by various examples that just as Almighty God has been providing for the physical needs of the people of every country, so also has He been providing for the spiritual sustenance of every land and nation. In one place, for instance, the Holy Quran says: "There is not a people but a warner was raised among them." (35:24)

Message of Peace

Islam is a holy and peaceful religion which never attacked the leader of any community, and the Quran is an honourable book which laid the foundation of peace among nations by accepting the prophets of all nations. Regarding the prophets of the world, the Quran says: "O believers, say, We believe in all the prophets of the world and make no distinction between them (by accepting some and rejecting others)." (2:136) The Quran does not restrict the universal providence of God to any particular race. It accepts all the prophets of the house of Israel, such as Jacob, Isaac, Moses, David and Jesus, and does not call any prophet, may he belong to Persia, India or any other country, a liar or an impostor. On the other hand, it plainly declares that there have been prophets among all peoples and in all lands, and thus lays the foundation of peace among mankind.

Sources:
http://www.timeanddate.com/holidays/un/international-nonviolence-day
'A Message of Peace' (summary), Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size