Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Physical, mental, social and spiritual well-being (Fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel welzijn)
Physical, mental, social and spiritual well-being (Fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel welzijn)
Written by Sharda Ahmadali   

Ed. 435 - October 18, 2013 - Dhul-Hijjah 13, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel welzijn

Tot niet zo lang geleden was volgens de PAHO (Pan American Health Organization) de definitie van gezondheid als volgt: "Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar het is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden". Onlangs werd een ander aspect aan deze definitie toegevoegd: het geestelijk welzijn.
Zoals we weten, heeft het fysieke aspect te maken met het lichaam, het mentale aspect met het verstand, het sociale aspect met de mensen en dingen die ons omringen, en het spirituele aspect heeft te maken met de ziel.
We zullen nu proberen al deze vier aspecten aan elkaar te relateren.

In 10:57, 17:82 en 41:44 stelt de Koran een bron van genezing, leiding en barmhartigheid te zijn voor de gelovigen.
In 17:82 en 41:44 vinden we nog een aspect, namelijk een waarschuwing voor hen die niet geloven.
We moeten in gedachten houden dat de leiding die Allah ons geeft door de Heilige Koran, niet voor Zijn voordeel is, maar voor het welzijn van Zijn dienaren.
De meeste van de uitspraken in de Koran hebben invloed op onze ziel, dat is, als we het navolgen. Maar aan de andere kant, als we deze regels niet volgen, zal het een negatieve invloed hebben op de ziel.
Bijvoorbeeld, als je je religieuze plichten op tijd verricht, zul je een vredig gevoel krijgen. Maar als je mensen bedriegt, of als je leugens vertelt, of als je iemand pijn doet, zal je je schuldig voelen; je ziel zal in opstand komen tegen jezelf. En zelfs als je bepaalde dingen vreest, meer dan je Allah vreest, zal het een negatief effect hebben op je ziel.

Als we nu kijken naar het sociale gedeelte, vertelt Allah ons in de Koran, bijv. in 23:03, dat we moeten wegblijven van slechte conversaties. Dus als we slechte gesprekken horen, moeten we daar uit de buurt blijven, omdat dit ook een negatieve invloed op de ziel zal hebben. We kunnen beïnvloed worden op een zodanige manier dat we slecht zullen denken over andere mensen, of we worden jaloers, of wat dan ook. Dit alles zal zeker een negatief effect hebben op onze sociale omgeving.

Laten we nu kijken naar onze geest. Onze geest is gewoon een converter, die een input nodig heeft om een output te geven. Bijvoorbeeld, als je huid wordt verbrand, zal je geest dit omzetten in het gevoel van enorme pijn. Maar als je een leuke mop hoort, zal je geest dat omzetten in: "Dit is grappig!"
Onze geest heeft twee soorten van input. Een daarvan is de goeie, die afkomstig is van de engelen en de ‘ruh’. Een daarvan is de slechte, die afkomstig is van de shaitan (duivel).
Dus we kunnen ons gemakkelijk voor stellen, dat een goede input een goede output zal geven.

Dit is dus gewoon het proces van denken. Maar hoe heeft dit denken invloed op ons lichaam?
Ik zou graag een experiment met u willen doen. Stel je voor dat je een zoete manja eet. Gewoon je ogen dichtdoen en je inbeelden... Wat gebeurt er? Begin je te watertanden?
Dus wat zien we hier? We hadden geen manja voor ons, en toch hebben we een effect op ons lichaam opgemerkt. Onze verbeelding zet ons lichaam aan het werk. Het is dus ons denken, dat afhankelijk van onze input, die een effect op het lichaam geeft.
Dus als je gewend bent aan slecht denken en handelen, denk je niet dat het je lichaam negatief zal beïnvloeden?
Maar ook het tegendeel is waar. Positieef denken en ernaar handelen geeft een positief effect.

Wat gebeurt nu bij een ziekte?
Soms zijn ziekten genetisch of worden die vanuit het milieu veroorzaakt, maar meestal begint het uit het proces van ons denken. Bijvoorbeeld, als je ervan overtuigd bent dat je elke keer, dat je een exaxmen moet doen, ziek zal worden, heb je zowat 90% kans dat het ook werkelijk zal gebeuren.
Dus als je overtuigd bent van de goede dingen, als je positief denkt, zal dat zeker een positief effect hebben op je gezondheid.

Vergeet niet dat Allah alleen positieve eigenschappen heeft. Dus de input die komt uit de Koran, zal altijd een positief effect hebben op ons lichaam en ziel.
De Koran geeft ons leiding voor een gezond leven. Vele malen zegt Allah Zijn dienaren te vertrouwen op Hem, vooral in moeilijke tijden, want angst kan ook ziekte geven.
Hij vertelt ons om te vasten en te bidden, hetwelk zeer gezond is voor ons lichaam en onze ziel. Zelfs de woedoe (rituele wassing voor het gebed) heeft een positief effect, want door het wassen van uw handen, voeten, gezicht, etc., vijf keer per dag, verminder je de kans op het krijgen van virussen, enz.
De Almachtige God leert ons om te geven in liefdadigheid, want hebzucht kan ook ziekte geven. Verder geeft Hij aanwijzingen om geen ongezonde dingen te consumeren, zoals varkensvlees en drugs, en Hij adviseert ons om gezonde dingen, zoals honing en melk te nuttigen, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het goed is voor onze gezondheid.

Tegenwoordig zien we dat mensen teruggaan naar de natuur, de natuur die Allah ons gaf om onszelf in leven te houden. Dus het is zeer raadzaam om de Koran te lezen en proberen ernaar te leven, vanwege de gezonde effecten ervan op ons lichaam, onze ziel en onze sociale omgeving.

Drs Sharda Ahmadali-Doekhie


Physical, mental, social and spiritual well-being

Until not long ago, the definition of health according to the PAHO (Pan American Health Organization) was, "Health is not merely the absence of disease, but it is a state of physical, mental and social well-being." Recently, another aspect was added to this definition: the spiritual well-being.
As we know, the physical aspect has to do with the body, the mental with the mind, the social with people and things that surround us, and the spiritual aspect has to do with the soul. We will try to relate these four aspects to one another.

In 10:57, 17:82 and 41:44, the Quran claims to be a healing, guidance and a mercy for believers. And in 17:82 and 41:44, we find another aspect, which is a warning for those who do not believe.
We should keep in mind that the guidance which Allah gives us through the Holy Quran is not for His benefit, but for the well-being of His servants.
Most of the statements in the Quran affect our soul; that is, if we follow them. On the other hand, if we don't follow these rules, this will have a negative impact on the soul.
For example, if we do our religious duties on time, we will get a peaceful feeling. But if we cheat people, or tell a lie, or hurt someone, we will feel guilty; our soul will revolt against us. Even if we fear things more than we fear Allah, it will surely affect the soul negatively.

If we look at the social aspect, Allah tells us in the Quran, in 23:3, for example, that we should stay away from vain conversation. So, if we hear bad conversations, we should refrain from them, because they can influence the soul negatively, thus causing us to think badly about others, or become jealous, etc. This, in turn, will surely have an adverse effect on our social environment.

Let us now take a look at the mind. The mind is just a converter, which requires an input to give an output. For example, if your skin gets burned, your mind will convert that to pain and you will say, "I'm burning!" But if you hear an amusing joke, your mind will convert that to "This is funny!"
Our mind has two kinds of input: one is the good, which comes from the angels and the ruh, and other is the bad, which comes from the shaitan (devil). It is easy, therefore, to imagine that a good input will give a good output.

This is the process of thinking. How, though, does this thinking affect our body? The following experiment can illustrate this: Imagine you are eating a delicious mango. Close your eyes and think. What is happening? Do you feel you are salivating? What do we see? We did not actually eat, or even see, a mango, yet we noticed an effect on our body.
Our imagination, therefore, puts our body to work. It is just our thinking, which is depending on our input, which has an effect on the body.
So, if we are used to thinking badly and then act upon it, don't you think it will influence our body negatively?
The opposite is also true: good thinking and acting upon it give a positive effect.

What happen when we have a disease? Sometimes diseases are caused genetically or from the environment, but most of the time they start just from the process of thinking. For example, if we are convinced we will get ill every time we have to do an exam, we have a chance of, maybe, 90% that we will get ill. On the other hand, if we have positive thoughts, they will definitely have a positive effect on our health.

Remember that Allah has only positive attributes. So the input that comes from the Quran will always have positive effects on our body and soul.
The Quran guides us for living a healthy live. Many times Allah tells His servants to rely upon Him, especially in difficult times, because fear can also cause sickness.
He tells us to fast and pray, which are healthy for our body and soul. Even the wudu (ritual washing before prayer) has a positive effect, because by washing our exposed parts five times a day we are preventing our body from getting viruses, etc.
Almighty God teaches us to give in charity, because greed can bring its own disease. Further, He gives directions not to consume anything that is unhealthy, such as pork and drugs, and advises us to use healthy things, such as honey and milk, which are proven by science to be good for our wellbeing.

It is, therefore, advisable to read the Quran and try to live by it because of its healthy effects on our body, our soul and our social environment.

Sharda Ahmadali-Doekhie, MSc

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size