Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note The Festival of Light - Het Lichtfeest
The Festival of Light - Het Lichtfeest
Written by Administrator   

Ed. 437 - November 1, 2013 - Dhul-Hijjah 27, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Het Lichtfeest

Op 3 november 2013 vieren onze Hindoebroeders en -zusters het Diwalifeest, ook wel bekend als het Lichtfeest. Zoals iedere religie een licht is voor haar volgelingen, is de Islam een licht voor de gehele wereld. In dit artikel behandelen we het lichtvers uit de Heilige Koran.

"Allah is het licht van de hemelen en de aarde. Een gelijkenis van Zijn licht is als een pilaar waarop een lamp staat - de lamp staat in een glas, het glas is als het ware een helder stralende ster - aangestoken vanuit een gezegende olijfboom, niet in het oosten, noch in het westen, waarvan de olie licht geeft zonder dat het wordt geraakt door het vuur - licht op licht. Allah leidt naar Zijn licht wie het Hem behaagt.

(Het is) in huizen waarvan Allah heeft toegestaan dat zij worden verheven en dat Zijn naam daarin wordt herdacht. Verheerlijk Hem daarin, in de ochtenden en in de avonden. Mensen die niet door koopwaar of door verkoop worden afgeleid van de gedenking van Allah, of van het onderhouden van het gebed of van de betaling van de armenbelasting ... En grenzeloos voorziet Allah degene voor wie het Hem behaagt" (Koran, 24:35-37).

Het licht van God wordt in dit vers vergeleken met een lamp op een pilaar, zodat het de hele wereld kan verlichten. De lamp is in een glas, zodat het niet kan worden uitgeblazen, en samen met het glas vormt het een helder stralende ster. De symboliek hierachter is dat het licht van de Islam niet kan worden uitgeblazen. Verder is het licht noch van het Oosten, noch van het Westen, en dus bestemd voor de gehele wereld.

Het bijzondere van dit licht van Allah is dat het de wereld verlicht, zonder hitte te verspreiden. Dit heeft een diepere betekenis. De mens heeft altijd geprobeerd om "efficiëntere" lichtbronnen uit te vinden die zo min mogelijke hitte opwekken, aangezien de warmte die een lamp produceert verloren energie is. De brandstof van het licht van Allah brengt zuiver licht voort, zonder verbranding, zonder hitte. Vaak kleeft er aan een godsdienst een grote hoeveelheid hitte, waarvan de volgende voorbeelden getuigen: vurige toespraken van predikers, verhitte debatten tussen volgelingen van verschillende geloven, en gemakkelijk ontvlambare, snel oplaaiende religieuze sentimenten. Maar de Islamitische leringen zijn licht zonder hitte. Wij dienen dus licht te verspreiden zonder hitte op te wekken.

"Licht op licht" betekent dat de lamp, ofwel de Islam, steeds meer licht zal geven. Er bestaat geen einde aan de hoeveelheid vooruitgang die iemand kan boeken, meer en meer leiding ontvangende via het licht van God.

Vers 36 spreekt over het licht dat van God komt in de huizen waar aan Hem wordt gedacht, waar Zijn leringen worden nageleefd, waar "mensen niet door koopwaar of door verkoop worden afgeleid van de gedenking van Allah, of van het onderhouden van het gebed of van de betaling van de armenbelasting." Bij het vieren van Divali wordt Lakshmi - die wordt beschouwd als de godin van rijkdom - herdacht, die de huizen binnenkomt en de rijkdom zegent voor het komend jaar. Voormelde aanhaling uit de Koran leert echter dat het licht van God die huizen zal binnengaan, waar er mensen zijn die het vergaren van rijkdom niet stellen boven hun plicht aan God en hun medemensen. Wanneer wij bezig zijn met geld verdienen, moeten wij in de eerste plaats voor ogen houden de gedachtenis aan Allah (het denken aan Zijn leringen van oprechtheid, waarheid en eerlijk handelen, onze geestelijke plichten (gebed) en onze plichten van het goede doen tegenover anderen (liefdadigheid).

Bronnen:
- De Heilige Koran, vertaling van Maulana Muhammad Ali
- The Light, editie januari-maart 2002


The Festival of Light

On 3 November 2013, our Hindu brothers and sisters will celebrate Divali, also known as the Festival of Light. Just as every religion is a light for its followers, Islam is a light for all human beings. In this article we will deal with the Verse of Light from the Holy Quran.

"Allah is the light of the heavens and the earth. A likeness of His light is as a pillar on which is a lamp - the lamp is in a glass, the glass is as it were a brightly shining star - lit from a blessed olive-tree, neither eastern nor western, the oil whereof gives light, though fire touch it not - light upon light. Allah guides to His light whom He pleases.

(It is) in houses which Allah has permitted to be exalted and His name to be remembered therein. Therein do glorify Him, in the mornings and the evenings. Men whom neither merchandise nor selling diverts from the remembrance of Allah and the keeping up of prayer and the paying of the poor rate ... And Allah provides without measure for whom He pleases" (Quran, 24:35-37).

In this verse, the light of God is compared with a light placed high on a pillar so as to illuminate the whole world; a light guarded by being placed in a glass, so that no puff of wind can put it out; a light so resplendent that the glass itself in which it is placed is as a brilliant star. The significance is that the light of Islam will not be able to be blown out. Furthermore the light does not belong to either the East or the West, and therefore it is meant for the whole world.

The essence of this light of Allah is that it lights the world, without spreading heat. This has a deeper meaning. Man himself has always been striving to invent more "efficient" sources of light that generate as little heat as possible, since the heat produced by a lamp is wasted energy. The fuel of the light of Allah produces pure light, without burning, without heat. Usually religion has a considerable amount of heat associated with it, examples of which are: fiery speeches by preachers, heated arguments between followers of different faiths, and easily enflamed, quickly outraged religious sentiments. But Islamic teachings are light without the heat. So we ought to try spreading light but without generating heat.

Light upon light: it keeps on giving you light and then more light. There is no end to how far you can go on progressing, getting more and more guidance from the light of Allah.

Verse 36 speaks of the light which comes from God appearing in those houses where He is remembered, where His teachings are acted upon, where "neither merchandise nor selling diverts from the remembrance of Allah and the keeping up of prayer and the paying of the poor-rate." In the celebration of Divali, people visualize Lakshmi, believed to be the goddess of wealth, entering into their houses and blessing their wealth for the coming year. In contrast, this passage of the Quran teaches that the light of God enters those houses where there are people who do not put earning wealth above their duty to God and their fellow human beings. While making money, we must remember uppermost Allah's teachings of honesty, truth, and fair dealing, and our spiritual duties (prayer) and our duties of doing good to other human beings (charity).

Sources:
- The Holy Quran, translation of Maulana Muhammad Ali
- The Light, ed. January-March 2002

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size