Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Dangers of narrow-mindedness - Gevaren van bekrompen denken
Dangers of narrow-mindedness - Gevaren van bekrompen denken
Written by Administrator   

Ed. 439 - November 15, 2013 - Muharram 12, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


De gevaren van bekrompen denken

"Hebben Wij jouw borst niet voor jou verruimd?" (Koran 94:1)

Bekrompen denken wordt gedefinieerd als gebrek aan tolerantie, of niet de mentale gave hebben om verder dan de oppervlakte te zien en onderliggende waarheden te ontdekken. Vele mensen lijden hieraan, met als belangrijkste reden onwetendheid, de onkunde om dit tekort in te zien en corrigerend op te treden. Deze situatie wordt erger als de onwetende zichzelf beschouwt als het voorbeeld van wijsheid, en zo iemand kan - vooral als hij een hoge positie bekleedt - onnodige schade toebrengen aan zijn familie, een gemeenschap, of zelfs een heel land.

Gebrek aan inzicht kan ook leiden tot bekrompenheid door het eigen denken negatief te beinvloeden. Inzicht is een zeldzame deugd, en geheel tegengesteld aan onwetendheid. Iemand die gebrek heeft aan inzicht kan misschien wel kennis hebben, maar hij kan geen voordeel halen uit die kennis omdat hij de analytische vaardigheden niet heeft. Mensen met inzicht passen hun kennis toe naar gelang de situatie waarvoor ze staan. Via hun inzicht kunnen ze dingen zien die anderen niet zien. Ibn ul Qayyim, een bekende Islamgeleerde en schrijver, zei: "Iemand kan een tekst lezen en daaruit een of twee lessen leren, terwijl iemand anders een- of tweehonderd lessen eruit haalt."

Blinde imitatie creeert een ander obstakel naar onze intellectuele groei. De twee wereldoorlogen van de vorige eeuw zijn goede voorbeelden van deze handicap, waardoor wrede leiders de opinie van hun volk zodanig kunnen manipuleren, dat deze geen eigen mening kunnen vormen.

Sommigen kijken uit gewoonte vanuit een bepaalde hoek naar zaken en accepteren dit als waarheid, zonder erbij stil te staan dat er nog een andere zijde aan het verhaal kan zijn, of dat de realiteit hemelsbreed kan verschillen van de uiterlijke verschijning. In het volgend Koranvers bijvoorbeeld, legt Allah uit dat de uiterlijke verschijning van de hypocrieten niet waarheidsgetrouw is: "En wanneer jij hen ziet, dan schep jij behagen in hun verschijning; en wanneer zij spreken, luister jij naar wat zij zeggen." En dan geeft Hij de volgende waarschuwing: "Zij zijn de vijand, dus houd hen in het oog. Dat Allah hen moge vernietigen! Hoe zeer hebben zij zich afgewend!" (63:4)

Verder zijn sommigen onder de indruk door grote aantallen, ongeacht de kwaliteit. Verwijzend naar de oorlog van Hunain, zegt Allah: "Op de dag van Hunain waren jullie onder de indruk van jullie aantal, maar jullie hadden er niets aan." Maar "als er onder jullie twintig standvastigen zijn, zullen zij er tweehonderd overwinnen." Dit betekent uiteraard niet dat de uiterlijke verschijning genegeerd moet worden of dat de hoeveelheid niet relevant is. Deze zaken moeten niet op zichzelf staand worden beschouwd, maar moeten worden beoordeeld aan de hand van inzicht en gezond verstand.

Het falen om prioriteiten te stellen of juist van onjuist te onderscheiden, zal leiden tot het verlies van zicht op het groter geheel. Mensen zullen zich vaak richten op kortetermijn doelen en zodoende de langetermijn effecten van hun daden negeren. Samen met onwetendheid, bekrompenheid en gebrek aan inzicht blijken zulke onvolkomenheden vaak schadelijk te zijn voor de toekomst van zulke personen.

Bron: www.islaam.com

 

 


 

The dangers of narrow-mindedness


"Have We not expanded for thee thy breast?" (Quran 94:1)

Narrow-mindedness is defined as lacking tolerance or not having the mental faculty to see beyond the superficial and recognize the underlying truth. Many people suffer from this, and the primary reasons are ignorance, and the inability to recognize this deficiency and take corrective action. This situation is further aggravated if the ignorant person considers himself to be the epitome of wisdom, and if he is in a leadership or a highly visible position, he can cause unnecessary harm to families, communities or even an entire nation.

Absence of insight can also result in narrow-mindedness by having a negative effect on one's thought processes. Insight is a rare virtue, and quite different from ignorance. A person who lacks insight may possess some knowledge, but derives no benefit from it due to a lack of analytical skills, while someone with insight assesses his or her knowledge of a situation and then selects and uses its relevant parts. Through insight, they are able to see what others may not. Ibn ul Qayyim, a famous Islamic scholar and author, said: "One person may read a text and learn one or two lessons from it, while another may learn one or two hundred."

Blind imitation creates another obstacle to one's intellectual growth. The two world wars of the past century are the perfect examples of this disability that can allow ruthless political or religious leaders to manipulate the minds of people who are unable to form their own objective view.

Some individuals habitually look at things from one angle and accept them as actual facts without thinking that there may be a different side to the issue, or that reality may actually be quite different from appearance. In the following verse of the Quran, for example, Allah points out that the appearance of the hypocrites may not be a true indication of their reality: "And when thou seest them, their persons please thee; and if they speak, thou listenest to their speech" (63:4).

And then He goes on to give this warning: "They are the enemy, so beware of them. May Allah destroy them! How they are turned back!" (63:4).

Furthermore, some people are impressed by quantity at the expense of quality. Referring to the battle of Hunain, Allah says: "On the day of Hunain, your numbers impressed you but did not benefit you." But, "If there be amongst you twenty who show fortitude, they will defeat two hundred." This does not, of course, mean that appearances are to be completely disregarded or that quantity is totally irrelevant. These fundamentals should not be valued in isolation, but should be understood through insight and common sense.

A failure to prioritize or differentiate wrong from right often leads people to lose sight of the broader picture. Often people will focus on the immediate and disregard the potential disastrous effects of an action further down the road. Along with ignorance, narrow-mindedness and, of course, a lack of insight, these gaps usually prove detrimental to that individualýÿs future.

Source: www.islaam.com

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size