Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Thanksgiving - Dankzegging
Thanksgiving - Dankzegging
Written by Administrator   

Ed. 441 - November 29, 2013 - Muharram 26, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Dankzegging

'Thanksgiving Day' is een feestdag dat vooral wordt gevierd in de Verenigde Staten en Canada als dankbaarheid voor de oogst en voor het voorgaande jaar. Verschillende andere plaatsen rond de wereld hebben soortgelijke feesten. Het wordt in de V.S. herdacht op de vierde donderdag van november. Thanksgiving heeft zijn historische oorsprong in religieuze en culturele tradities, en is ook lang in seculiere betekenis gevierd.

In deze Note zullen we ons bezighouden met een aantal aspecten van 'dankzegging' in de Islam.

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Hij die de mensen niet bedankt, is ook ondankbaar tegenover God" (uit de Hadiesverzamelingen van Ahmad & Tirmizi).

De Islam leert niet dat men zich van anderen moet afzonderen teneinde spirituele groei te bereiken. Dit blijkt duidelijk uit het leven van de Profeet Mohammed (vzmh).

Niet alleen hield de Profeet van de mensen en zorgde hij voor hun, hij probeerde altijd op de hoogte te zijn van het doen en laten van zijn familie, buren en de gemeenschap, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Of het nu betrof het bezoeken van de zieken, het geven van oprecht advies, het delen van zijn maaltijd met anderen of het accepteren van een uitnodiging, hij wist dat het vertoeven tussen de mensen de enige manier was om niet alleen een hechte gemeenschap te smeden, maar ook om zodoende zijn band met God te smeden. Het onderhouden van de onderlinge relaties wordt immers ook als een daad van geloof gezien.

In zijn leven en leringen benadrukte de Profeet Mohammed de noodzaak om met anderen verbonden te zijn door wederzijdse zorg en dienstverlening, en dankbaar te zijn voor het wederzijds goed doen naar elkaar toe.

Dankbaarheid was ook belangrijk in het leven van de Profeet (vzmh), zoals voormelde Hadies ons leert. Dankbaarheid wordt vaak gezien als een teken van geloof, terwijl ondankbaarheid als een teken van ongeloof wordt aangemerkt. Ondankbaarheid heeft niet alleen een negatief effect in de relatie tussen ons en onze Schepper, maar het heeft ook negatieve invloed op onze intermenselijke relaties.

Laten we bij het vieren van Thanksgiving deze week, ons voornemen om dankbaar te zijn tegenover Allah voor Zijn onmetelijke zegeningen aan ons. En laten we daarnaast ook dankbaarheid tonen aan een ieder die iets positiefs betekent (of heeft betekend) in ons leven.

"Verheerlijk Mij daarom, Ik zal jullie verheffen, en zeg Mij dank en wees niet ondankbaar tegenover Mij." (Quran, 2:152)

"Verheerlijk Allah omdat Hij jullie heeft geleid en opdat jullie dank kunnen zeggen." (Quran, 2:185)

Bronnen: soundvision.com / De Heilige Koran / Wikipedia

 


 

Thanksgiving

Thanksgiving Day is a holiday celebrated primarily in the United States and Canada as a day of giving thanks for the blessing of the harvest and of the preceding year. Several other places around the world observe similar celebrations. It is celebrated on the fourth Thursday of November in the United States. Thanksgiving has its historical roots in religious and cultural traditions, and has long been celebrated in a secular manner as well.

In this Note we will discuss some aspects of 'thanksgiving' in Islam.

Prophet Muhammad (pbuh), "He who does not thank people, does not thank God" (Recorded in the Hadith collections of Ahmad & Tirmidhi).

It's often been said that Islam is not a religion that encourages us to cut ourselves off from others, retreating to hermit-like status to attain spiritual elevation. This is no doubt true and is reflected in the life of the best example for humanity Prophet Muhammad (pbuh).

Not only did our beloved Prophet love and care about people deeply, he made sure to stay in the thick of the comings, goings, and doings of his family, neighborhood, and general community, regardless of their faith.

Whether it was visiting the sick, offering sincere advice, sharing a meal or accepting an invitation, he understood that being with people, while hardly easy, is the only way to build not only community, but a true connection to God, since Islam is about the twin connection with the Creator and His Creation.

In his life and teachings, Prophet Muhammad (pbuh) emphasized the need to be connected to others through service and care, as well as being grateful for the good they do for us.

Thankfulness was a big part of that lesson as well, as the above-mentioned Hadith makes clear. Being grateful is generally considered a sign of faith, while being ungrateful is considered a sign of disbelief. This affects not only the very core of our relationship with God. It also reflects how we relate to other human beings in our short life.

This week, as we celebrate Thanksgiving, let's make a point to be thankful not only to Allah for His countless blessings, but to every person in our life who continues to benefit us and influence us positively.

"Glorify Me, I will make you eminent, and give thanks to Me, and be not ungrateful to Me." (Quran, 2:152)

"Exalt the greatness of Allah for having guided you and that you may give thanks." (Quran, 2:185)

Sources: soundvision.com / The Holy Quran / Wikipedia

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size