Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note In memoriam: Nelson Mandela
In memoriam: Nelson Mandela
Written by Administrator   

Ed. 442 - December 6, 2013 - Safar 3, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Eerbetoon aan Nelson Mandela

Nelson Mandela, de gerespecteerde staatsman die na een gevangenschap van 27 jaar vrijkwam om Zuid-Afrika te leiden uit de tientallen jaren van apartheid, overleed op 5 december 2013.

In een land dat aan het genezen was van de littekens van de apartheid, werd Mandela een moreel kompas. Zijn verzet tegen de overheersing van de blanke minderheid en zijn opsluiting vanwege zijn bestrijding van discriminatie, richtte de aandacht van de wereld op apartheid, de 'legale' rassenscheiding van de Zuid-Afrikaanse regering die duurde tot 1994.

In deze Note zullen we Nelson Mandela gedenken middels enkele van zijn citaten.

"Moeilijkheden breken sommige mensen, maar maken andere."

"Ik hou van vrienden die een eigen mening hebben, omdat ze je helpen om problemen van alle kanten te bekijken."

"Echte leiders moeten bereid zijn om alles op te offeren voor de vrijheid van hun volk."

"Een fundamentele zorg voor anderen in onze individueel en gemeenschappelijk leven zou ons heel ver brengen om van de wereld een betere plek te maken; iets waarvan we allemaal zo hartstochtelijk dromen."

"Iedereen kan uitstijgen boven hun omstandigheden en succes bereiken, als ze toegewijd en gepassioneerd zijn in hetgeen ze doen."

"Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen."

"Vrij zijn is niet slechts het afwerpen van iemands ketenen, maar leven op een manier die de vrijheid van anderen respecteert en verbetert."

"Wrok is als het drinken van gif en dan hopen dat het je vijanden zal doden."

"Geef leiding vanaf de achterkant - en laat anderen geloven dat ze aan de voorkant zijn."

"Ik haat rassendiscriminatie meest intens en in al haar verschijningsvormen."

"Een goed hoofd en een goed hart zijn altijd een fantastische combinatie."

"Als je tot iemand spreekt in een taal die hij begrijpt, gaat dat naar zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, dan gaat dat naar zijn hart."

"We leren de ziel van een maatschappij kennen aan de manier waarop het omgaat met zijn kinderen."

"We moeten de tijd verstandig gebruiken en beseffen dat de tijd altijd rijp is om goed te doen."

"Een goede leider kan met een open en eerlijke houding deelnemen aan een debat, wetende dat aan het eind hij en de andere kant dichterbij elkaar moten komen, en dus sterker moeten worden. Je hebt deze visie niet wanneer je arrogant, oppervlakkig en onwetend bent."

"Als er dromen over een mooi Zuid-Afrika, zijn, zijn er ook wegen die leiden naar hun doel. Twee van deze wegen kunnen goedheid en vergeving worden genoemd."

 


 

In memory of Nelson Mandela

Nelson Mandela, the revered statesman who emerged from prison after 27 years to lead South Africa out of decades of apartheid, died on December 5, 2013.

In a nation healing from the scars of apartheid, Mandela became a moral compass. His defiance of white minority rule and incarceration for fighting against segregation focused the world's attention on apartheid, the legalized racial segregation enforced by the South African government until 1994.

In this Note we will remember Nelson Mandela by some of his quotes.

"Difficulties break some men but make others."

"I like friends who have independent minds because they tend to make you see problems from all angles."

"Real leaders must be ready to sacrifice all for the freedom of their people."

"A fundamental concern for others in our individual and community lives would go a long way in making the world the better place we so passionately dreamt of."

"Everyone can rise above their circumstances and achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do."

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

"For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others."

"Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies."

"Lead from the back — and let others believe they are in front."

"I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations."

"A good head and a good heart are always a formidable combination."

"If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart."

"There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children."

"We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right."

"A good leader can engage in a debate frankly and thoroughly, knowing that at the end he and the other side must be closer, and thus emerge stronger. You don't have that idea when you are arrogant, superficial, and uninformed."

"If there are dreams about a beautiful South Africa, there are also roads that lead to their goal. Two of these roads could be named Goodness and Forgiveness."

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size