Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Treating Christmas with respect - Respect voor het Kerstfeest
Treating Christmas with respect - Respect voor het Kerstfeest
Written by Administrator   

Ed. 444 - December 20, 2013 - Safar 17, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Respect voor het Kerstfeest

Het Kerstfeest is een jaarlijkse Christelijke feestdag, waarbij de geboorte van de Profeet Jezus (vrede zij met hem) wordt herdacht. Er zijn diverse kritieken geweest op dit feest, zowel van Moslims als van niet-Moslims, gebaseerd op culturele en theologische onderzoeken. Dit kan echter niet als argument worden gebruikt om het feest af te doen als het beoefenen van heidense praktijken of overmatig feesten. Moslims dienen voor ogen te houden dat voor belijdende Christenen het feest echt om Jezus draait.

De Profeet Mohammed (vzmh) was zo tolerant naar de Christenen toe dat hij, volgens de oudste Islamhistorici Ibn e Saad en Ibn Hisham, een delegatie van 60 Byzantijnse Christenen uit Nadjran in Yemen toestond om in zijn eigen moskee te Medina hun gebeden te verrichten. Onder leiding van hun bisschop (Usquf) waren deze Christenen naar Medina gekomen om zaken te bespreken met Mohammed. Toen de tijd voor hun gebed aanbrak, vroegen ze aan de Profeet om toestemming om hun gebeden in de moskee te verrichten. De Profeet antwoordde: "Volbreng je dienst hier in de moskee, want het is een plaats gewijd aan God."

God verwacht van ons dat we ons weerhouden van het beschimpen van andere godsdiensten, ook al zijn we het nog zo oneens met hen. Hij zegt in de Koran:

"Beledig niet degenen die zij buiten Allah aanroepen, opdat zij in hun onwetendheid Allah niet zullen beledigen door de grenzen te overschrijden."

Verder lezen we in Koran 29:46:

"Redetwist niet met de Mensen van het Boek anders dan met wat het beste is, behalve degenen van hen die onrechtvaardig handelen. Maar zeg: Wij geloven in wat er aan ons is geopenbaard en in wat er aan jullie is geopenbaard, en onze God en jullie God is Een, en aan Hem onderwerpen wij ons."

We moeten ook voor ogen houden dat voor vele Christenen niet de religieuze festiviteiten rondom Kerst het belangrijkst zijn, maar de mogelijkheid die deze periode biedt aan families om samen te komen. In vele gevallen is dit de enige periode in het jaar dat families elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld omdat de familieleden in verschillende delen van het land of van de wereld wonen, of omdat er weinig communicatie tussen hen bestaat, of omdat er onenigheid binnen de familie is, ofwel om andere redenen.

Wij moeten trachten onze banden met anderen - ook met niet-Moslims - goed te houden, omdat we op deze manier een gelegenheid kunnen krijgen hen kennis te laten maken met de Islam (vooral in gemeenschappen waar er vele misverstanden over deze religie bestaan). Dit is gebaseerd op Koran 60:8:

"Aangaande degenen die jullie niet om religie bestrijden, verbiedt Allah jullie niet dat jullie hen vriendelijk en rechtvaardig behandelen."

Dit betekent dat het de Moslims geoorloofd is om de religieuze festiviteiten van niet-Moslims met hen te delen en hen gezegende feestdagen toe te wensen.

Bron: soundvision.com

 


 

Treating Christmas with respect

Christmas is an annual Christian religious holiday commemorating the birth of Prophet Jesus, peace be upon him. There have been a number of criticisms of the holiday from Muslims and non-Muslims based on theological and cultural considerations. However, this cannot be used to disregard the holiday as merely an exercise in ancient pagan practices, for instance, or excessive consumerism. Muslims have to remember that for practicing Christians, Christmas really is about Jesus.

Prophet Muhammad, peace be upon him, was so accommodating of Christians that according to the two earliest Islamic historians, Ibn e Saad and Ibn Hisham, the Prophet even allowed a delegation of 60 Byzantine Christians from Najran in Yemen to worship in his own mosque in Madinah. Lead by their bishop (Usquf), they had come to discuss a number of issues with him. When time of their prayer came, they asked the Prophet's permission to perform this in the mosque. He answered, "conduct your service here in the mosque. It is a place consecrated to God."

God expects us to stay away from mocking the religious beliefs of others, no matter how much we disagree with them. He says in the Quran:

"And insult not those whom they (disbelievers) worship besides God, lest they insult God wrongfully without knowledge" (Quran, 6:108).

Furthermore we read in Quran 29:46:

"Do not argue with the People of the Book unless it is in the politest manner, except for those of them who do wrong. Say: We believe in what has been sent down to us and what has been sent down to you. Our God and your God is (the same) One, and we are Muslims before Him."

We also have to remember that for many nominal Christians, the celebration is not really about participating in religious traditions, Christmas is a time for families to get together. In a number of cases it is the only time of year families get together, either because family members are scattered in different parts of the country or the world, because of communication and relationship problems, or because in many societies today, the family unit is becoming weaker and weaker.

We need to strengthen our relations with all people for through this we will be able to reach out to them, conveying Allah's message and trying to make them understand Islam (in particular in societies where large numbers of misunderstandings exist about this religion). This is based on the following Quranic verse :

"God forbids you not, with regard to those who fight you not for (your) Faith nor drive you out of your homes, from dealing kindly and justly with them: for God loveth those who are just" (60:8).

So this means that Muslims are allowed to share with non-Muslim their joyous occasions, wishing them happy holidays.

Source: soundvision.com

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size