Site navigatie
Home Artikelen Maatschappij Alcoholische dranken en kansspelen
Alcoholische dranken en kansspelen
Written by Sharda Ahmadali   

Als wij tegenwoordig in ons Paramaribo rondrijden, zien wij in bijna elke grote wijk wel een slijterij (een gespecialiseerde drankenzaak). Zelfs in supermarkten is er vaak een uitgebreide alcoholische afdeling te zien. Ook via radio, krant, reclameborden e.d. worden wij gebombardeerd met reclames over alcoholische dranken. Een opkomende trend is ook de verschijning van steeds meer loterijen en casino's. Laten wij zien wat de Heilige Koran hierover zegt (2:219, gedeeltelijk):

"Zij vragen u om bedwelmende middelen en kansspelen. Zeg: in beide daarvan is een grote zonde en (enige) voordelen voor de mensen, en hun zonde is groter dan hun voordeel.”

Verder in 5:90-91:

"O gij, die gelooft! Bedwelmende middelen en kansspelen en (het offeren aan) overeind gezette stenen en de (voorspellende) pijlen zijn slechts een onreinheid, des duivels werk; mijd ze dus, opdat gij voorspoedig zult zijn."

"De duivel wenst slechts vijandschap en haat in uw midden doen rijzen door middel van bedwelmende middelen en kansspelen, en u af te keren van de gedachtenis aan God en van het gebed; zult gij dan ophouden?"

Over dit onderwerp heeft Allâh dus een duidelijke mening: alcohol en gokken zijn verboden voor Muslims.

In het eerstgenoemde vers (2:219) legt Allâh uit dat er enige voordelen zijn in het drinken van alcohol (bijv. genot) en kansspelen (het winnen van geld of andere zaken).

Volgens het woordenboek is één van de synoniemen van kansspelen ook: loterij.

Waarom moeten wij Muslims loten kopen (vaak voor liefdadigheidsdoeleinden) om er iets voor terug te krijgen? Allâh zegt ons om ons geld en bezit uit te geven, maar Hij zegt ons nergens dat we er iets werelds voor terug moeten verwachten! Uw beloning is bij uw Heer.

Het is wel zo dat, als mensen worden benaderd om geld te geven voor een goed doel, ze niet gauw geneigd zijn te geven. Als hun echter verteld wordt dat er prijzen te winnen zijn, geven ze wat makkelijker. Is het dan geoorloofd om loterijen te organiseren, om op die manier meer geld van de mensen los te krijgen?

Een basisregel bij ‘halâl en harâm’ is, dat goede bedoelingen het ‘harâm’ nog niet acceptabel maken. Hadîs (gedeeltelijk):

De heilige profeet Muhammad (vrede zij met hem) heeft eens gezegd: "Als iemand eigendom verwerft door ‘harame’ middelen en hij geeft die weg in liefdadigheid, dan zal dit niet door Allâh worden geaccepteerd; als hij het uitgeeft rust er geen zegen op; en als hij het na zijn dood achterlaat zal het zijn provisie voor het vuur zijn." (Ahmad)

Dus: de stelling "het doel heiligt de middelen" geldt niet in de Islâm. Liefdadigheid kunt u alleen verrichten met geld dat u op ‘halâl’ wijze heeft verkregen. En, om op ons onderwerp terug te komen: gewone mensen als wij zien er misschien niets verkeerds in, om een loterij voor goede doelen te organiseren. Hierover kan het volgende worden gezegd. Allâh zegt ons op verschillende plaatsen in de Koran: “Verricht het gebed en betaal de zakât”. Hij noemt het gebed en de zakât in één zin, om aan te geven dat de zakât in belangrijkheid direct na het gebed volgt en dat de Muslims beide nauwkeurig moeten naleven. Precies zo heeft Allâh in één zin gezegd, zoals reeds eerder aangehaald (Koran 5:90):

"O gij die gelooft! Bedwelmende middelen en kansspelen en het offeren aan overeind gezette stenen en de voorspellende pijlen zijn slechts een onreinheid, des duivels werk. Mijd ze dus opdat gij voorspoedig zult zijn."

Allâh noemt hier dus in één adem vier dingen die verboden zijn: bedwelmende middelen, kansspelen, het offeren aan afgoden en voorspellingen. Als we een deel van deze verboden in acht nemen en een deel negeren, zijn wij als Muslims dus verkeerd bezig!

We kennen allemaal wel het verslavend karakter van kansspelen. Een kleine loterij voor een goed doel kan mensen ertoe bewegen aan grotere loterijen mee te doen, zo van: "In de moskee worden ook loten verkocht. Waarom mag ik buiten de moskee dan geen loten kopen?" of "Ik heb in de moskee een prijs gewonnen. Misschien kan ik bij de Staatsloterij ook winnen!" We weten allemaal, dat mensen vaak smoesjes proberen te verzinnen om hun verkeerde daden te rechtvaardigen. Het goede doel, waarvoor de moskee staat, kan voor anderen dus een aanleiding zijn om zich met verkeerde zaken bezig te houden en dat is opvoedkundig verkeerd; onze kinderen krijgen het verkeerde voorbeeld. Let wel: loterijen / gokverslavingen kunnen tot grote verliezen en frustraties leiden. Vaak is hiervan niet alleen de gokker, maar zijn ook zijn / haar omgeving de dupe! Wij moeten daarom alles in het werk stellen om te voorkomen, dat onze kinderen in die richting worden gestimuleerd.

Dan is er ook nog het volgende: zoals u weet, worden alle daden naar de intentie beoordeeld. Als we mensen om geld vragen voor een goed doel, zijn er twee mogelijkheden: óf ze geven, óf ze geven niet. En als we vervolgens een loterij organiseren, komt er ook geld binnen van hen, die in eerste instantie niet wilden geven. Het is duidelijk, dat deze mensen niet geven om een goed doel te steunen (goede intentie), maar om een prijs te winnen (verkeerde intentie). Door het organiseren van loterijen kunnen wij dus gelovigen tot verkeerde intenties bewegen en dat is zeker niet de taak van ons Muslims. Het is juist onze taak om mensen tot het goede te nodigen (zie o.a. Koran 3:103).

Met betrekking tot kansspelen schrijft maulâna Muhammad Alî in zijn boek ‘De religie van de Islâm’, op pag. 490, het volgende:

"Alle soorten van loterij en het bridgen, hoe klein het ermee gemoeide bedrag ook moge zijn, vallen onder de definitie van kansspelen en zijn dus door de Islâm verboden."

Gezien het bovenstaande is het dus ten zeerste af te raden, om ons met zaken als loterijen bezig te houden. In plaats daarvan kunnen bijvoorbeeld sportwedstrijden, spelletjes, quizzen e.d. worden georganiseerd tegen inschrijfgeld, om een prijs te winnen.

Alcohol en gokken zijn voor de Muslims dus harâm. En over harâm gesproken: er bestaat niet iets als een beetje harâm. Harâm is en blijft harâm. Bijvoorbeeld:

  • i.v.m. alcohol: Mariënburg rum is verboden, omdat het een groot percentage alcohol bevat. Maar omdat alcohol verboden is, is ook bier verboden, ook al bevat het maar een klein percentage alcohol.
  • i.v.m. bijv. varkensvlees: ook dit is, zoals u weet, verboden. Zo zijn ook producten, waarin kleine hoeveelheden van het vlees zijn verwerkt, verboden.
  • i.v.m. loterij: grote loterijen, zoals casino's e.d., zijn verboden. Gezien het bovenstaande is het dus logisch, dat ook kleine loterijen niet toegestaan zijn.

Wel moet hierbij vermeld worden dat er in deze tijd, ondanks hetgeen hierboven is gezegd, geleerden zijn die menen, dat er geen kwaad is in het organiseren van loterijen voor liefdadigheidsdoeleinden. Moeten wij deze vernieuwing in onze religie accepteren?

Er zijn zelfs stromingen binnen de Islâm, die het gebruik van bier toestaan! Voorzover ik weet is dat binnen de verschillende Muslimverenigingen in Suriname nog niet het geval, maar mogen wij deze vernieuwing in onze religie accepteren?

Als men zo doorgaat, zal het niet lang meer duren, of ook het gebruik van varkensvlees in kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld als aroma, zal binnenkort misschien worden gelegaliseerd. Als het zover komt, moeten wij deze vernieuwing in onze godsdienst accepteren?

Laten we even nagaan wat onze profeet (v.z.m.h.) over dergelijke vernieuwingen heeft gezegd:

“Wie aan deze zaak van ons (de Islâm) iets toevoegt wat er niet bij hoort, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden.” (Bugârî, Muslim)

Voorts: (deel van een hadîs):

“Pas op voor nieuwe toevoegingen, want iedere toevoeging is een innovatie (vernieuwing) en iedere innovatie is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het hellevuur.” (Abû Dâwûd, Tirmizî).

Zoals reeds eerder gezegd, zijn in Koran 5:90 bedwelmende middelen, kansspelen, (het offeren aan) overeind gezette stenen én (voorspellende) pijlen verboden verklaard door Allâh. En tóch houden vele Muslims zich bezig met twee van de zaken die in dit vers verboden zijn, namelijk kansspelen en voorspellingen. Hoewel het onderwerp ‘voorspellingen’ buiten het hoofdonderwerp valt, willen wij hierover toch even iets zeggen; dit is in het bijzonder gericht aan hen die geloven in horoscopen e.d. Allâh zegt in Koran 67:5:

“En voorzeker hebben Wij de hemel van deze wereld met lichten versierd en Wij hebben die tot een middel van gissingen voor de duivelen gemaakt en Wij hebben voor hen de kastijding van het branden bereid.”

Voor de mensen die dagelijks hun horoscoop lezen om te weten wat hun te wachten staat dus het volgende: niet uw horoscoop bepaalt hoe u de dag zult doorkomen, maar u bepaalt zélf hoe u uw dag doorbrengt. Daartoe heeft Allâh u verstand gegeven. Het is wel zo, dat voorspellingen soms schijnen uit te komen, maar volgens de hadîs komt dat, doordat “de engelen afdalen in de atmosfeer en zij over een zaak spreken die in de hemel vastgesteld is; Satan hoort er heimelijk een deel van en geeft dat door aan de waarzeggers, die het met honderd leugens van henzelf mengen."

Dan is er ook nog de wet van de psychologie: als u iets moet doen en u gelooft niet dat u daartoe in staat bent, is de kans van slagen veel en veel kleiner, dan als u gelooft dat u er wel toe in staat bent. Zo is het ook met de horoscopen: als u gelooft dat die uitkomen, bestaat er grote kans dat die inderdaad zullen uitkomen; ten eerste omdat u erin gelooft en ten tweede omdat u, doordat u erin gelooft, bewust of onbewust zult gaan handelen naar hetgeen erin vermeld staat.

(Lees ook het artikel: 'Wat zeggen de sterren?'.)

Tot zover over de voorspellingen en we gaan nu terug naar ons hoofdonderwerp.

Als we nu naar het gebruik van alcohol kijken, hoor je vaak genoeg: “Maar één glaasje kan toch geen kwaad?” Of, grappenderwijs: “lk gebruik het alleen maar als hoestdrank of als medicijn.”

Beste mensen, Allâh zegt over alcohol en andere verboden zaken: “Mijd ze dus opdat gij voorspoedig zult zijn”. En Hij vraagt iets verderop aan de Muslims: “Zult u dan ophouden?”

De nadelen van alcohol zijn bekend. Vaak genoeg zien we in de krant staan: ‘dronken autobestuurder rijdt kind dood’; ‘dronken man mishandelt vrouw en kinderen’; ‘dronken man doodt broer’, enz, enz. Eén ding is zeker: het verstand en het gedrag worden beïnvloed door alcohol. En dan hebben we het nog niet eens over allerlei problemen met de gezondheid, die door alcohol kunnen worden veroorzaakt!

In Koran 2:219 wordt echter niet alleen alcohol verboden. In het vers wordt namelijk het woord ‘gamr’ gebruikt, hetgeen betekent: bedwelmende middelen. Alle bedwelmende middelen zijn dus verboden voor Muslims. Deze middelen hebben namelijk een negatieve invloed op ons verstand en gedrag, d.w.z. door alcohol en / of drugs te gebruiken kan men dingen doen, die men onder normale omstandigheden niet zou doen, zoals ongelukken veroorzaken in het verkeer.

Tot nu toe hebben we het alleen maar over de gebruikers van alcohol en drugs gehad. Maar hoe zit het met de verstrekkers / producenten van deze middelen?

Volgens de hadîs heeft onze profeet (v.z.m.h.) de alcohol vervloekt, evenals 10 soorten mensen die ermee te maken hebben: (1) degene, die het maakt, (2) degene, voor wie het wordt gemaakt, (3) degene, die het drinkt, (4) degene, die het serveert, (5) degene, die het draagt, (6) degene, voor wie het wordt gedragen, (7) degene die het verkoopt, (8) degene, die aan de verkoop verdient, (9) degene, die het koopt, en (10) degene, voor wie het gekocht wordt (Tirmizî, Ibn Mâdjah).

Dus: alle Muslims die met alcohol en drugs bezig zijn, zowel als gebruiker, verstrekker, handelaar of producent, zijn ‘harâm’ bezig. En ook het geld dat deze Muslims hiermee verdienen is dus harâm! Met zulk geld kunt u geen zakât geven, geen liefdadigheid verrichten, niet naar Haddj gaan, ja, geld welke op een illegale manier wordt verkregen, kan niet ten dienste van de Islâm worden gebruikt. Zo stelt de Qur'ân in 2:267 dat slechts gegeven dient te worden uit de goede verdiensten:

“O gij, die gelooft! Geef uit barmhartigheid van de goede dingen, die u verdient ....”

En in 9:53, waar de Koran spreekt van degene die Gods mededelingen (zoals het verbod op kansspelen) negeren:

“Zeg: besteed gewillig of ongewillig, het zal van u niet aangenomen worden ...”

Volgens de Hadîs heeft de profeet (v.z.m.h.) gezegd:

“Als iemand door ‘harâme’ middelen rijkdom verkrijgt en daarvan weggeeft in liefdadigheid, is er geen beloning voor hem en de zonde blijft.”

Neem ook in beschouwing de reeds eerder aangehaalde hadîs:

"Als iemand eigendom verwerft door ‘harame’ middelen en hij geeft die weg in liefdadigheid, dan zal dit niet door Allâh worden geaccepteerd; als hij het uitgeeft rust er geen zegen op; en als hij het na zijn dood achterlaat zal het zijn provisie voor het vuur zijn."

Hoewel het een ieder vrij staat om uit onwettig verkregen inkomen in barmhartigheid weg te geven, kan dus gesteld worden dat daar geen Goddelijke zegen op rust.

Een andere basisregel bij ‘halâl en harâm’ is, dat datgene wat naar het ‘harâm’ leidt, ook harâm is. Dus nogmaals: de producent, de handelaar, maar ook degenen die het product aanbevelen, zijn verkeerd bezig!

Laten we, los van Koran en Hadîs, even logisch redeneren. Iemand koopt alcohol bij u, drinkt het op, wordt dronken, gaat de straat op en rijdt als gevolg van dronkenschap een kind dood. Is alleen de gebruiker daarvoor verantwoordelijk? Neen, want de producent heeft de drank geproduceerd met de intentie om die te verkopen voor consumptie. De handelaar heeft de drank in zijn winkel met de intentie om die te verkopen aan de consument. De media (kranten e.d.) hebben d.m.v. reclame de aandacht erop gevestigd. Al deze mensen / instanties zijn dus verantwoordelijk voor het leed welke door alcoholgebruik kan ontstaan!

Uiteraard geldt ook in de Islâm: nood breekt wet. Zie hiervoor Koran 6:146 (gedeeltelijk). Allâh zegt hierin, nadat Hij heeft aangegeven welk voedsel verboden is:

"... maar wie door de nood gedrongen wordt, niet begerende en de grens niet overschrijdende, dan waarlijk, uw Heer is Vergevensgezind, Genadig.”

Dus: als u op voorschrift van de arts één of ander medicijn krijgt waarin alcohol zit en er is geen vervanging daarvoor mogelijk, kunt u gerust dat medicijn gebruiken. In dat geval heeft alcohol dus een voordeel, namelijk genezing. Maar Allâh ontkent niet dat alcohol ook zijn voordelen kan hebben, want Hij zegt:

"Zeg: in beide is een grote zonde en (enige) voordelen voor de mensen, en hun zonde is groter dan hun voordeel” (2:219, gedeeltelijk).

Het is duidelijk, dat hierbij de intentie belangrijk is. Om dat met een ander voorbeeld te verduidelijken: als u druiven op de markt verkoopt aan voorbijgangers, is daar niets verkeerds aan. Maar als u diezelfde druiven bewust aan een wijnfabriek verkoopt, bent u wel verkeerd bezig!

Wij besluiten met Koran 3:103:

"En uit het midden uwer zij een groep, die tot het goede nodigt en gebiedt wat recht is en verbiedt wat verfoeilijk is, en dit zijn degenen die voorspoedig zullen zijn."

Laten wij als Muslims het goede voorbeeld aan de samenleving geven en ervoor zorgen, dat wij door Allâh niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor bovengenoemde verkeerde daden.

En als u in uw dagelijks leven iets tegenkomt, waarbij u twijfelt of het wel of niet is toegestaan, neem dan de volgende hadîs in acht:

“Voorwaar, wat halâl is, is duidelijk en, voorwaar, wat harâm is, is duidelijk en tussen deze twee is er datgene wat twijfelachtig is en waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn. Hij die zich verre van het twijfelachtige houdt, verzekert zich van zijn geloof en zijn eer. Degene die zich op het twijfelachtige gebied begeeft, begeeft zich naar harâm, zoals de schaapherder die zijn kudde dichtbij een verboden weide laat grazen het risico loopt dat sommige van zijn schapen naar de weide afdwalen”. (Bugârî en Muslim)

Dus: als u twijfelt of iets wel of niet mag, blijf er liever vanaf, want hoe meer u zich met twijfelachtige zaken bezighoudt, hoe groter de kans wordt dat u het verboden gebied bereikt. En als u zich van twijfelachtige zaken afhoudt, verzekert u zich van uw geloof en uw eer.

Moge Allâh ons de kracht, de wijsheid en de îmân geven die wij nodig hebben om alle zondige zaken ver van ons te houden, zodat wij met ons allen kunnen werken aan de opbouw van een goede, gezonde maatschappij en niet aan de vernietiging ervan.
 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size