Site navigatie
Home Artikelen Interreligieus Abraham, aartsvader der gehele mensheid?
Abraham, aartsvader der gehele mensheid?
Written by Riaz Ahmadali   

De Qur’ân vermeldt dat de Ka`bah het eerste Huis van aanbidding op aarde was. Ook historische bewijzen getuigen hiervan. De islam koos dus als haar centrale heiligdom een plaats die van betekenis is in de geschiedenis van de religie van de gehele mensheid. Zo ook heeft de islam de oude bedevaart naar de Ka`bah geaccepteerd en geen nieuwe ceremonie ingesteld.

Dit bewijst dat de islam de aandacht wenst te vestigen op de wortels van de religie en haar oorspronkelijke beginselen. Naarmate de mensheid zich verder ontwikkelde en aparte volkeren verschenen, stonden er verschillende profeten op in elk volk die religieuze leringen overbrachten, specifiek toegepast op lokale omstandigheden. Naarmate de tijd verstreek en deze godsdiensten zich onafhankelijk ontwikkelden, gingen zij uiteen zowel voor wat betreft de basisbeginselen als hun wortel. Teneinde deze uiteengegane godsdiensten opnieuw te laten samenkomen, zond de Goddelijke wijsheid de laatste openbaring naar de plaats waar voor het eerst een religieus monument was gebouwd, om de mensheid terug te roepen naar de oorspronkelijke beginselen van de religie – de eenvoudige fundamenten, zoals aan de profeet Abraham geopenbaard, en die verloren waren gegaan in een doolhof van religieuze doctrines, ceremoniën en controverses.

Zijn het slechts de Muslims die tot de oorsprong worden teruggeroepen? Neen, zowat alle grote godsdiensten hebben een bepaalde binding met Abraham, zoals hieronder zal blijken.

Islām

De Islām kent aan de profeet Abraham een zeer hoge status toe. Zo zien wij in de Heilige Qur’ān staan:

“Vrede zij over Abraham. Alzo belonen Wij degenen die het goede doen. Waarlijk, hij was één van onze gelovige dienaren.” (37:109-111)

“En wie heeft een betere godsdienst dan hij, die zich algeheel aan God onderwerpt? En hij is de weldoener (van anderen) en volgt het geloof van Abraham, de oprechte, en God nam Abraham tot vriend.” (4:125)

Volgens de Qur’ān is Abraham dus de vriend van Allāh en verder de vader van de profeten Ismaël en Izak en de grootvader van o.a. de profeet Jakob (6:85-87). Hij is tevens één van de voorvaderen van de profeet Muhammad (vrede zij met hem).

Volgens de Qur’ān (4:150 e.a.) dient een Muslim in alle profeten te geloven: Mozes, Jezus, enz. en dus ook in Abraham.

De Muslims verrichten hun dagelijkse gebeden met het gelaat gericht in de richting van Mekka, de plaats waar het oudste gebedshuis op aarde, de Ka'aba, werd herbouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël. Over deze Ka'aba zegt Allāh in de Qur’ān 3:95-96:

“Waarlijk, het eerste huis voor de mensen bestemd, is dat te Bekka, gezegend en een leiding voor de volkeren. Daarin zijn duidelijke tekenen: de standplaats van Abraham, en wie die binnentreedt zal veilig zijn ...”.

Vele rituelen van de bedevaart zijn te herleiden tot de profeet Abraham. Zo kennen we het heen en weer lopen tussen de heuvels Safā’ en Marwah, ter nagedachtenis aan Abrahams echtgenote Hagar, die op zoek was naar water voor haar zoon Ismaël.

Verder is ook nog het gebeuren bekend, waarbij Abraham werd opgedragen zijn zoon Ismaël (volgens de Bijbel: Izak) te offeren omwille van Allāh. Op het laatste moment werd hij door Allāh ervan weerhouden zulks te doen en hij offerde een dier in plaats van zijn zoon. Het is dit feit, dat Muslims wereldwijd gedenken tijdens het offerfeest.

Jodendom

Ook het Jodendom kent aan Abraham een belangrijke plaats toe. Volgens “A Concise Encyclopedia of Judaism” van Dan Cohn-Sherbok (Oneworld Publications, 1998) is de profeet Abraham de vader der Joden. Ook vermeldt de Bijbel dat hij de zoon is van Terah en de vader van Ismaël, die werd geboren uit Hagar, en van Izak, die werd geboren uit Sarah.

Na Ur der Chaldeeën verlaten te hebben reisde Abraham naar Kanaän, bezocht Egypte en ging terug naar Hebron. God verscheen aan hem in een visioen en beloofde Abraham dat zijn nakomelingen het land zouden erven. Gods verbond met Abraham wordt benadrukt in het ritueel van de besnijdenis.

God beproefde Abraham’s geloof door hem te vragen zijn zoon Izak te offeren (Gen. 11:31, 12:7, 17, 11:26, 25:10).

Christendom

Volgens de “Catholic Encyclopedia” volume 1 (1999, Kevin Knight, online versie) en het Nieuwe Testament (Joh. 8:33 en 39) stamt Jezus Christus af van Abraham.

“A Concise Encyclopedia of Christianity” (Geoffrey Parrinder) beschouwt Abraham als een grote Hebreeuwse patriarch en als de gemeenschappelijke spirituele vader van de Abrahamistische religies: Jodendom, Christendom en Islām, terwijl Lukas 16:22 uit het Nieuwe Testament Abraham symboliseert als zijnde het Paradijs.

We zien dus dat de Islām, het Jodendom en het Christendom aan de profeet Abraham grote waarde hechten.

Hindoeïsme

Volgens het boek ‘Muhammad in World Scriptures’ (vol. 2) van maulāna Abdul Haq Vidyarthi is de Abraham uit de Bijbel en de Qur’ān dezelfde figuur als de Brahma uit het Hindoeïsme. Hij maakt een zeer interessante vergelijking, die wij hieronder heel summier aanhalen:

  • De gelijkenis in naam: Abraham en Brahma;
  • Abraham wordt gezien als de aartsvader; de vader van de Israëlieten (via zijn zoon Izak) en de Arabieren (via zijn zoon Ismaël); zo wordt ook ‘Brahmadji’ gezien als de vader der mensheid, ofwel de eerste der goden (Mundak Upanishad);
  • Volgens Gopath Brahmana bad Brahma voor nageslacht; zo bad ook Abraham volgens Gen. 15:1-4 en Qur’ān 37:100 voor nageslacht;
  • Abraham kreeg twee zonen, Ismaël en Izak; evenzo kreeg Brahma twee zonen, Atharva en Angiras (Gopath Brahmana);
  • Zowel Abraham als Brahma kreeg nageslacht pas op hoge leeftijd (Gen. 15:2-4 en Gopath Brahmana 1:1);
  • Abraham had twee echtgenotes, Sara en Hagar; zo had ook Brahma twee echtgenotes, Saraswati (let op de gelijkenis in de naam) en Parvati; deze laatste naam betekent hetzelfde als Hagar, namelijk ‘rots’ of ‘heuvel’.

We zouden dus voorzichtig kunnen concluderen, dat Abraham de aartsvader is geweest volgens vier grote godsdiensten op de wereld: het Hindoeïsme, het Jodendom, het Christendom en de Islām. En als de bedevaart naar het oudste gebedshuis op aarde beoogt alle godsdiensten naar hun oorsprong terug te brengen, betekent dat niets anders dan dat de mensen moeten inzien dat de oorsprong en de basisleerstellingen van alle godsdiensten dezelfde zijn. Indien men eenmaal tot dat inzicht komt, zullen de vele religieuze conflicten op deze aardbol allemaal zonder enig fundament blijken te zijn!

Bronnen:
- www.soundvision.com
- Muhammad in World Scriptures (Abdul Haq Vidyarthi)
- The Light, editie jan-feb 1992

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size