Site navigatie
Home Artikelen Islam algemeen Lessen uit Bedevaart en Offerfeest
Lessen uit Bedevaart en Offerfeest
Written by Dr. Zahid Aziz   

Het eerste gebedshuis

De Islamitische bedevaart naar Mekka zal op of rond 9 februari a.s. officieel van start gaan. De Koran vertelt ons in 3:94-96 dat de Kaaba in Mekka het eerste Huis van aanbidding op aarde was, dat door de mens werd gebouwd. Ook historische bewijzen getuigen ervan dat dit Huis reeds vanaf de oudste tijden bestaat. Zo schrijven Chris Horrie en Dr. Th. W. Juynboll, dat dit bouwwerk reeds uit de tijd van Adam zou moeten stammen. Dr. Juynboll voornoemd en R.L. Mellema Lit. Ind. Drs. zijn van mening, dat de Kaaba in ieder geval reeds vóór de zondvloed ten tijde van Noach bestond. En dan zijn er nog andere schrijvers, zoals Diodorus Siculus en Sir William Muir, die aan de Kaaba een ‘zeer hoge ouderdom’ toeschrijven.

Overigens dient bij de aanspraak, dat de Kaaba het eerste huis van aanbidding is, de monotheïstische geloofstraditie in beschouwing te worden genomen, aangezien de islam een strikte vorm van monotheïsme voorschrijft.

Terug naar de oorsprong

De islam heeft dus als haar centrale heiligdom een plaats gekozen, die van betekenis is in de geschiedenis van de religie van de gehele mensheid – een plaats waar de mens voor het eerst een huis van aanbidding bouwde. Insgelijks heeft de islam in essentie de oude bedevaart naar de Kaaba geaccepteerd en geen geheel nieuwe ceremonie ingesteld. Dit bewijst dat de islam de aandacht wenst te vestigen op de oorspronkelijke beginselen van de religie. Naarmate de mensheid zich verder ontwikkelde en er aparte volkeren verschenen, stonden er verschillende profeten op die meer gedetailleerde religieuze leringen overbrachten, specifiek toegepast op lokale omstandigheden. Naarmate de tijd verstreek en deze godsdiensten zich onafhankelijk ontwikkelden, gingen zij uiteen voor wat betreft de basisbeginselen. Ten einde deze uiteengegane godsdiensten opnieuw te laten samenkomen, zond de Goddelijke wijsheid derhalve de laatste openbaring naar de plaats waar voor het eerst een religieus monument was gebouwd, om de mensheid terug te roepen naar de oorspronkelijke, eenvoudige beginselen van de religie. Daarom spreekt de Koran niet slechts de moslims aan wanneer van de bedevaart wordt gesproken, maar worden alle mensen aangesproken (3:96, 22:27). Hierbij kan worden opgemerkt, dat Abraham de voorvader is van de moslims (via zijn zoon Ismaël) en van de joden en de christenen (via zijn zoon Izak).

De eenvoudige geloofsbeginselen

De eenvoudige geloofsbeginselen die Abraham volgde, waren onderwerping aan God en het doen van het goede tegenover anderen. “Zich geheel en al aan God onderwerpen” betekent dat men bij alles wat men doet alle lagere, egoïstische verlangens opgeeft en met hart en ziel het pad volgt dat God heeft voorgeschreven.

Door deze beginselen na te leven werd Abraham verheven tot de positie van vriend van God (Koran 4:125). En dit zijn de beginselen die de islam in ere kwam herstellen en waartoe het de volgers van vorige godsdiensten uitnodigde, zijnde de voorschriften die hun eigen geëerde stichters volgden. De Bedevaart is dus een oproep aan de mensheid om latere religieuze verschillen aan de kant te zetten en terug te keren naar de oorspronkelijke grondbeginselen van de religie.

Offeren

Het offerfeest, dat dit jaar op of rond 11 februari zal plaatsvinden, is een onderdeel van de bedevaart te Mekka, maar wordt door moslims over de gehele wereld gevierd. Bij dit feest wordt de bereidheid van Abraham herdacht om op Gods bevel zijn zoon Ismaël (volgens de Bijbel: Izak) aan Hem te offeren. Toen de bereidheid van Abraham om dit offer te brengen reeds was bewezen, kreeg hij het bevel van God om in plaats van zijn zoon een dier te offeren; het is dit feit, dat door de moslims bij het offerfeest wordt herdacht.

Met betrekking tot de geofferde dieren zegt de Koran:

“Hun vlees bereikt God niet, hun bloed evenmin, maar voor Hem is aannemelijk rechtschapenheid uwerzijds” (22:37).

Dit betekent niets anders dan dat het ware offer niet dat van een dier is dat wordt geslacht, maar van de dierlijke verlangens (ofwel slechte begeerten) van de persoon, die de offerdaad verricht. Het werkelijke offer bij deze gelegenheid is dus het voorgoed opgeven van slechte gewoonten.

Tot besluit

De les uit de Bedevaart en het offerfeest is dus, dat de gehele mensheid zich moet verenigen rondom de beginselen van de religie die aan haar is geopenbaard, en als één broederschap moet leven met gelijkheid voor allen. Maar dat is alleen mogelijk door het offeren van onze dierlijke verlangens, die de oorzaak zijn van alle haat en vijandschap onder de mensen.

Vertaald en samengevat uit: The Light & Islamic Review, editie januari-februari 1992

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size