Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Spiritual Note - Easter and Trials (Pasen en beproevingen)
Spiritual Note - Easter and Trials (Pasen en beproevingen)
Written by Reza Ghafoerkhan   
Tuesday, 10 April 2012 20:42

Ed. 355 - April 5, 2012 - Jumada ul-Awwal 15, 1433Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Pasen en beproevingen

"En Wij gaven Mozes inderdaad het Boek en na hem stuurden Wij boodschappers, de een na de ander; en Wij gaven duidelijke argumenten aan Jezus, zoon van Maria, en sterkten hem met de Heilige Geest. Is het dan zo dat telkens wanneer er een boodschapper tot jullie kwam met wat jullie zielen niet wensten, jullie arrogant waren? En jullie beschuldigden sommigen van een leugen, en anderen zouden jullie doden." (Koran 2:87)

Pasen herinnert ons aan de beproevingen van de grote Profeet Jezus (vzmh), toen hij door zijn eigen mensen werd verraden en tot kruisiging werd veroordeeld. Vele andere Profeten hebben grote beproevingen moeten ondergaan gedurende hun missie. Zo weten we van de Profeet Mozes (vzmh) dat hij en zijn volgelingen moesten vluchten uit het land vanwege vervolging door de Farao (Koran 20:9 en verder). We lezen in Koran 12:7 en verder over de Profeet Jozef (vzmh) toen hij door zijn eigen broers werd verbannen. We hebben gehoord over de Profeet Abraham (vzmh) die van Allah de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren; later werd het offer vervangen door een dier (Koran 37:102). We weten over de vervolging van de Profeet Mohammed (vzmh) in de beginjaren van zijn missie in Mekka in zodanige mate, dat hij en zijn volgelingen moesten vluchten naar Medina (de Hidjra, Koran 16:41 e.a.).

Op vele momenten in de historie heeft Allah beproevingen gebruikt als een middel om de ware gelovigen van de huichelaars te onderscheiden (zie bijv. Koran 3:154). Ook in onze tijd zijn beproevingen een middel om de sterke gelovigen van de zwakke te onderscheiden, zoals we kunnen lezen in de Koran:

"Denken jullie dat jullie de Tuin zullen betreden, terwijl jullie het gelijke nog niet is overkomen van wat degenen overkwam die vóór jullie zijn heengegaan. Wanhoop en droefenis overkwam hen en zij waren hevig geschokt, zodat de Boodschapper en degenen die met hem geloofden zeiden: Wanneer zal de hulp van Allah komen? Nu is de hulp van Allah waarlijk nabij!" (2:214)

"Denken de mensen dat zij met rust gelaten zullen worden wanneer zij zeggen, Wij geloven, en dat zij niet beproefd zullen worden? En zeker beproefden Wij degenen vóór hen, dus Allah zal degenen die waarheidsgetrouw zijn zeker kennen, en Hij zal de leugenaars kennen." (29:2-3)

"Wanneer een wond jullie teistert, heeft een dergelijke wond ook de (ongelovige) mensen geteisterd. En Wij brengen de mensen deze dagen om beurten, opdat Allah degenen die geloven zal kennen (en zuiveren) en getuigen uit jullie midden kan nemen. Denken jullie dat je de Tuin zult betreden, terwijl Allah degenen uit jullie midden die zich zeer inspannen nog niet kent, (noch) de standvastigen kent?" (3:140, 142)

De standvastigen moeten tevreden zijn onder goede en minder goede situaties

"En onder de mensen is degene die Allah dient, (staande) op de rand, zodat, als het goede hem overkomt hij daar tevreden mee is, maar als een beproeving hem kwelt, hij regelrecht omkeert. Hij verliest deze wereld en het Hiernamaals. Dat is een duidelijk verlies." (22:11)

Geduld betrachten bij beledigingen

"Jullie zullen zeker worden beproefd in jullie eigendom en jullie persoon. En jullie zullen zeker veel beledigingen te horen krijgen van degenen aan wie vóór jullie het Boek werd gegeven, en van de afgodsdienaren. En wanneer jullie geduldig zijn en aan jullie plicht voldoen, dan is dit zeker een zaak van grote vastbeslotenheid." (3:186)

Leiders krijgen macht als beproeving

"Hij is het Die jullie opvolgers maakte in het land en Die sommigen van jullie in rang deed uitstijgen boven anderen, opdat Hij jullie zou beproeven met wat Hij aan jullie heeft gegeven." (6:165)

"Het zou kunnen dat jullie Heer jullie vijand zal vernietigen en jullie regeerders maakt in het land, dan zal Hij zien hoe jullie je gedragen." (7:129)

Zeker een duidelijke waarschuwing voor wereldse en andere leiders die hun macht misbruiken!

Tot slot een advies van Loeqmaan aan zijn zoon:

"O mijn zoon, onderhoud het gebed en beveel het goede en verbied het kwade, en verdraag geduldig wat jou overkomt. Waarlijk is dit een zaak van grote vastberadenheid." (31:17)

Moge Allah ons allen in staat stellen om de beproevingen van het leven moedig te doorstaan, zodat we spiritueel steeds sterker en sterker worden. Amien!

Lees ook: Het Paasfeest (oorsprong, achtergronden, dood van Jezus, Jezus spiritueel reeds wedergekeerd, etc.)


Easter and Trials

“And We indeed gave Moses the Book and We sent messengers after him one after another; and We gave Jesus, son of Mary, clear arguments and strengthened him with the Holy Spirit. Is it then that whenever there came to you a messenger with what your souls desired not, you were arrogant? And some you gave the lie to and others you would slay.” (Quran 2:87).

Easter reminds us about the trials of the great Prophet Jesus (pbuh), when he was betrayed by his own men and sentenced to crucifixion. Many other Prophets have had severe trials during their missions. We know about the Prophet Moses (pbuh), that he and his followers had to flee from their country as they were persecuted by Pharaoh (Quran 20:9 and further). We can read in Quran 12:7 and further about the Prophet Joseph (pbuh) when he was banned by his very own brothers. We have learned about the Prophet Abraham (pbuh), when Allah commanded him to sacrifice his son, who was later substituted by an animal (Quran 37:102); an event which is commemorated every year during the festival of Eid ul-Adha (sacrifice). We know about the persecution of the Prophet Muhammad (pbuh) in Mecca, in the first years of his mission, to such an extent that they had to leave Mecca and flee to Madinah (the Hijra, Quran 16:41 and others).

Throughout history, several times Allah has used trials as a means to distinguish the true believers from the hypocrites (see for example Quran 3:154). Also in our times trials are a means of distinguishing the true believers from the weak ones. As we can read in the Quran:

"Do you think that you will enter the Garden, while here has not yet befallen you the like of what befell those who have passed away before you. Distress and affliction befell them and they were shaken violently, so that the Messenger and those who believed with him said: When will the help of Allah come? Now surely the help of Allah is nigh!" (2:214)

"Do men think that they will be left alone on saying, We believe, and will not be tried? And indeed We tried those before them, so Allah will certainly know those who are true and He will know the liars.” (29:2-3)

"If a wound has afflicted you, a wound like it has also afflicted the (disbelieving) people. And We bring these days to men by turns, that Allah may know (and purge) those who believe and take witnesses from among you. And Allah loves not the wrongdoers. Do you think that you will enter the Garden while Allah has not yet known those from among you who strive hard (nor) known the steadfast?" (3:140, 142)

The steadfast should remain happy under good and bad circumstances

"And among men is he who serves Allah, (standing) on the verge, so that if good befalls him he is satisfied therewith, but if a trial afflicts him he turns back headlong. He loses this world and the Hereafter. That is a manifest loss." (22:11)

Patience should be observed when insulted

"You will certainly be tried in your property and your persons. And you will certainly hear from those who have been given the Book before you and from the idolaters much abuse. And if you are patient and keep your duty, surely this is an affair of great resolution." (3:186)

Leaders receive power as a test

"And He it is Who has made you successors in the land and exalted some of you in rank above others, that He may try you by what He has given you. Surely thy Lord is Quick in requiting (evil), and He is surely the Forgiving, the Merciful." (6:165)

"It may be that your Lord will destroy your enemy and make you rulers in the land, then He will see how you act." (7:129)

Indeed a clear warning for worldly and other leaders who misuse their power!

In conclusion, some advice from Luqmaan to his son:

"O my son, keep up prayer and enjoin good and forbid evil, and bear patiently that which befalls thee. Surely this is an affair of great resolution." (31:17)

May Allah enable us all to face the trials of life in a courageous way in order to become spiritually stronger and stronger. Ameen!

 

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size