Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Charity / Liefdadigheid
Charity / Liefdadigheid
Written by Administrator   

Ed. 423 - July 26, 2013 - Ramadan 18, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Liefdadigheid

Enkele citaten uit de Koran over het uitgeven op de weg van Allah:

1. "De parabel van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allah’s weg is als de parabel van een graankorrel waaruit zeven aren groeien, in iedere aar honderd graankorrels. En Allah verveelvuldigt (verder) voor wie het Hem behaagt" (2:261).

2. "O jullie die geloven, geef uit de goede dingen die jullie verdienen, en uit hetgeen Wij voor jullie voortbrengen uit de aarde, en tracht niet uit het slechte te geven, terwijl jullie dit zelf niet zouden nemen..." (2:267).

3. "Hoe voortreffelijk is het, wanneer jullie openlijk liefdadig zijn! En wanneer jullie het verbergen en aan de armen geven is dit beter voor jullie. En het zal een deel van jullie slechte daden opheffen..." (2:271).

4. "Liefdadigheid is er slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen aangesteld om het uit te delen, en degenen van wie de harten (tot de waarheid) worden bekeerd, en voor (het vrijkrijgen van) gevangenen, en voor degenen die een schuld hebben, en langs Allah’s weg en voor de reiziger" (9:60).

We moeten echter onze liefdadigheid niet waardeloos maken door verwijt of krenking erop te laten volgen, zoals de Koran zegt:

"Degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allah’s weg, en die geen verwijt of krenking laten volgen op wat zij hebben uitgegeven, hun beloning is bij hun Heer, en zij zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren. Een vriendelijk woord vol vergeving is beter dan liefdadigheid gevolgd door krenking. ...
O jullie die geloven, maak jullie liefdadigheid niet waardeloos door verwijt of krenking, zoals degene die zijn rijkdom uitgeeft om door de mensen gezien te worden en niet gelooft in Allah en de Laatste Dag.” (Koran 2:262-264)

Daarom leert de Koran ons om liever in het verborgen uit te geven:

"Hoe voortreffelijk is het, wanneer jullie openlijk liefdadig zijn! En wanneer jullie het verbergen en aan de armen geven is dit beter voor jullie. En het zal een deel van jullie slechte daden opheffen..." (Koran 2:271)

De Bijbel beaamt deze visie:

"Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten, wat uw rechter doet; opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden.” (Mattheüs 6:3-4)

 


Charity


Some quotations from the Quran about spending in the way of Allah:

1. "The parable of those who spend their property in the way of Allah is as the parable of a grain growing seven ears with a hundred grains in every ear, and Allah multiplies for whom He pleases" (2:261).

2. "O you who believe! Give in charity of the good things you earn and of what We have brought forth for you out of the earth, and do not aim at giving in charity what is bad, while you would not take it yourselves" (2:267).

3. "If you give in charity openly it is well, and if you hide it and give it to the poor it is better for you. And it will do away with some of your evil deeds..." (2:271).

4. "Charity is only for the poor and the needy, and the collectors appointed for its collection, and those whose hearts are made to incline to truth, and the ransoming of captives, and those in debt, and for the way of Allah, and (for) the wayfarer" (9:60).

However, we should not make our charity worthless by reproach or injury, as the Quran says:

"Those who spend their wealth in the way of Allah, then do not follow up what they have spent with reproach or injury, their reward is with their Lord, and they shall have no fear nor shall they grieve.
A kind word with forgiveness is better than charity followed by injury... (Quran 2:262-263)

Therefore, the Quran teaches us that it's better to spend in secret:

"If you manifest charity, how excellent it is! And if you hide it and give it to the poor, it is good for you.  And it will do away with some of your evil deeds; and Allah is Aware of what you do.” (2:271)

The Bible confirms this view:

"But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth: That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.” (Matthew 6:3-4)

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size