Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Honest Earnings - Eerlijke verdiensten
Honest Earnings - Eerlijke verdiensten
Written by Administrator   

Ed. 426 - August 16, 2013 - Shawwaal 8, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Eerlijke verdiensten

Vertrouwen, geduld, rechtvaardigheid en waarheidslievendheid leiden ons tot eerlijk verdienen van ons brood. Als iemand dit door oneerlijke middelen probeert te bereiken, dan zal hij ontelbare goede eigenschappen verliezen. Ook zullen steeds meer mensen hun vertrouwen in ons verliezen, als ze merken dat we op oneerlijke wijze handelen.

De Koran legt heel veel nadruk op eerlijkheid:

“En verteer niet onderling op oneerlijke wijze jullie bezittingen, en probeer je hiermee ook geen toegang te verschaffen tot de rechters, opdat jullie een deel van de bezittingen van de mensen onrechtmatig verteren, terwijl jullie (dit) weten” (2:188).

“O jullie die geloven, verteer jullie bezittingen niet onder elkaar met illegale methoden, maar alleen in handel met wederzijdse goedkeuring. En dood je eigen mensen niet. Waarlijk is Allah immer Barmhartig voor jullie” (4:29-30).

"Wee de bedriegers! Die, wanneer zij (hun aandeel) van de mensen afmeten, het volledig nemen, maar wanneer zij iets afmeten voor anderen of (iets) voor hen afwegen, dan geven zij minder dan (de ander) toekomt” (83:1-3).

De Profeet Mohammed (vzmh) zei eens: “De eerlijke zakenman wordt de beloning der profeten deelachtig.”

Ook in andere religieuze geschriften wordt het belang van eerlijkheid benadrukt:

Bijbel: “Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.” (Efeziërs 4:28)

Hindoe geschriften: “Laat uw gedrag worden gekenmerkt door waarachtigheid in woord, daad en gedachte.” (Taittiriya Upanishad 1.11.1)

In het zakendoen zijn geen middelen toegestaan, die de mens onwaardig zijn en de zakenman, die zich inbeeldt, dat leugen en bedrog zijn toegestaan, bedriegt zichzelf schromelijk. Misschien wint hij iets op materieel gebied, maar hij verliest aan de kwaliteiten van zijn geestelijk ik, omdat hij geen vertrouwen heeft in de voorzienigheid van onze Schepper, de Onderhouder der Werelden.


Honest Earnings

Faith, patience, righteousness and truthfulness lead us to acquire our earnings in an honest manner. If we derive our income in a dishonest way, we will lose innumerable good qualities. Furthermore, more and more people will lose trust in us, if we act in a dishonest manner.

The Holy Quran stresses honesty in many verses, among them being:

“And swallow not up your property among yourselves by false means, nor seek to gain access thereby to the judges, so that you may swallow up a part of the property of men wrongfully while you know.” (2:188)

“O you who believe, devour not your property among yourselves by illegal methods except that it be trading by your mutual consent. And kill not your people. Surely Allah is ever Merciful to you.” (4:29-30)

“Woe to the cheaters! Who, when they take the measure (of their dues) from men, take it fully, and when they measure out to others or weigh out for them, they give less than is due.” (83:1-3)

The Holy Prophet, too, has said: “The honest businessman will share in the reward of the Prophets.”

Other religious scriptures also emphasise the characteristic of honesty, as we read below:

Bible: “Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.” (Ephesians 4:28)

Hindu scriptures: “Let your conduct be marked by truthfulness in word, deed, and thought.” (Taittiriya Upanishad 1.11.1)

When running our businesses, we should never succumb to means that are unworthy of us. The merchant who thinks that falsehood and fraud are allowed only cheats himself. He might gain many material benefits, but his spiritual self loses because he does not trust in the providence of his Lord, the Sustainer of mankind.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size