Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Kind Behaviour - Vriendelijk gedrag
Kind Behaviour - Vriendelijk gedrag
Written by Riaz Ahmadali   

Ed. 427 - August 23, 2013 - Shawwaal 15, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vriendelijk gedrag

Vriendelijk gedrag zal er toe leiden dat anderen ons aardig vinden. Als we iets te vertellen hebben, wordt onze boodschap eerder geaccepteerd als we dat op een vriendelijke manier ten gehore brengen. Onvriendelijk gedrag kan ertoe leiden dat anderen ons arrogant vinden, met als resultaat dat hetgeen we in zo'n toestand ten gehore brengen, veel moeilijker door hen zal worden geaccepteerd.

Door vriendelijk te zijn trekken we dus anderen aan, en door onvriendelijk gedrag stoten we anderen af. De Koran vermeldt dit in 3:159:

"Dus is het door Allah’s genade dat jij (o Profeet) zachtaardig voor hen bent. En was je hardhandig geweest, hardvochtig, dan hadden zij zich zeker van rondom jou verspreid."

Ook andere religieuze bronnen bevelen vriendelijkheid aan:

"Wend uw aangezicht niet met minachting van de mensen af, en wandel niet hoogmoedig in het land; waarlijk, God heeft geen verwaande opschepper lief. En volg de rechte weg in uw gang en laat uw stem dalen; waarlijk, de afschuwelijkste der stemmen is het balken der ezels." (Koran 31:18-19)

In de Bijbel lezen we: "Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven aan hen, die het horen." (Efeziërs 4:29)

En in Hindoe geschriften: "Welke waarde hebben ogen, die geen vriendelijkheid uitdrukken? Een vriendelijke blik is het sieraad van de ogen. Zonder vriendelijkheid zijn de ogen zijn twee lelijke wonden." (Tirukkural 58:573-575)


Kind behaviour

Kind behaviour is more likely to lead others to accept us. When we speak, our message is more likely to be received if we impart it in a friendly manner. Unfriendly behaviour on the other hand can lead others to view us negatively, with the result that what we wish to convey is rejected.

Therefore, by acting with kindness we attract others, and with unfriendly behaviour we might repel them. As the Quran mentions in 3:159: "Thus it is by Allah’s mercy that you (O Prophet) are gentle to them. And if you had been rough, hard-hearted, they would certainly have dispersed from around you."

And in 31:18-19, it says: "And do not turn your face away from people in contempt, nor go about in the land exultingly. Surely Allah does not love any self-conceited boaster. And pursue the right course in your going about and lower your voice. Surely the most hateful of voices is braying of donkeys."

Other religious sources, as well, teach us to act with kindness towards others:

Bible: "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer" (Ephesians 4:29).

Hindu scriptures: "What use are eyes which express no kindness? Other than a facial appearance, what do eyes with no quality of kindness really do? A kindly look is the ornament of the eyes. Without kindness the eyes are two unsightly sores" (Tirukkural 58:573-575).

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size