Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Gods Forgiveness - Vergeving van God
Gods Forgiveness - Vergeving van God
Written by Administrator   

Ed. 438 - November 8, 2013 - Muharram 5, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vergeving van God

God is niet slechts een rechter of een koning. Hij is, zoals de Koran Hem beschrijft, "Meester van de Dag des Oordeels." Hij is niet alleen rechtvaardig, maar ook genadig en vergevend. Als Hij iets goeds in iemand ziet, of ziet dat iemand oprecht berouw heeft, met het verlangen diens eigen slechte neigingen te onderdrukken, kan Hij diens tekortkomingen en zonden volledig vergeven.

Het enige juiste motief om iemand te straffen is om zijn slechte daden onder controle te houden en de schuldige te hervormen. De God van de Koran – de Schepper en Onderhouder van alle werelden – is de God van liefde en vergeving. Hij oordeelt over iemand op basis van diens intentie en inspanning. Als Hij een wet en een weg bepaalt en gehoorzaamheid verlangt, doet Hij dat niet tot Zijn eigen voordeel, maar tot voordeel van de mensheid. Als Hij iemand straft voor diens overtredingen en zonden, is het niet voor Zijn plezier, maar om het kwaad onder controle te houden en de zondaar te zuiveren.

Als iemand kwaad doet schaadt hij God niet, maar hij schaadt zijn eigen ziel. De hel is als een ziekenhuis, waar degenen die spiritueel en moreel ziek zijn – zij die lijden onder ziekten als egoïsme, kwaadwilligheid, haat, valsheid, oneerlijkheid, gierigheid, onreinheid, etc. – worden genezen door het vuur van wroeging en smart. Maar zij die volhardend zijn in het doen van het goede en zij die oprecht berouw hebben, zullen een God tegenkomen die altijd gereed staat om hen te vergeven zonder hen te straffen. Oprecht berouw wist zonden uit bij God.

God vergeeft de tekortkomingen en zonden van hen die hun best doen om het kwaad te schuwen en goed te doen, en van de oprecht berouwvollen.

"Zeg: O Mijn dienaren die buitensporig met hun zielen zijn omgegaan, wanhoop niet aan de genade van Allah; waarlijk vergeeft Allah alle zonden helemaal. Hij is werkelijk de Vergevensgezinde, de Barmhartige. En wend jullie tot jullie Heer en onderwerp jullie aan Hem voordat straf tot jullie komt, dan zullen jullie niet worden geholpen" (Koran, 39:53-54).

"En wie kwaad doet of zijn ziel onrecht aandoet, en dan vraagt om vergiffenis van Allah (en zich hervormt), die zal merken dat Allah Vergevensgezind is, Barmhartig. En wie een zonde begaat, begaat deze slechts tegen zichzelf. En Allah is immer Wetend, Wijs" (Koran, 4:110-111).

Bron: April/May 1989 (Vol. 9, No. 4) issue of The Islamic Review

 


 

God's Forgiveness

God is not a mere judge or king. He is, as the Quran describes Him, "Master of the Day of Judgement." He is not only Just, but also Merciful and Forgiving. If He finds some real good in a man or sees that he is sincerely repentant, having the desire and resoluteness to conquer his own evil impulses, then He may forgive his failings and sins altogether.

The only right motive or reason for punishing a man is to check evil and reform the offender. The God of the Quran – the Creator and Sustainer of all the worlds – is the God of love and mercy. He judges a man on the basis of his intention and efforts. If He prescribes a law and a way and demands obedience, it is not for His own benefit, but for the benefit of mankind. If He punishes a man for his transgressions and sins it is not for His own satisfaction, but to check evil and purify the sinner.

When a man commits a sin, he does not harm God, he harms his own soul. Hell itself is like a hospital, where the spiritually and morally ill – those suffering from the diseases of selfishness, malice, hatred, falsehood, dishonesty, greed, impurity, etc – are cured by the fire of remorse and distress. But those who have the persistent urge to do good and the sincerely repentant will find God ever-ready to forgive their failures and sins without punishing them. True repentance erases sin, in the sight of God.

God can and does forgive the shortcomings and sins of those who are trying their best to eschew evil and do good, and of the sincerely repentant.

"Say: O My people, who have acted extravagantly against your own souls, do not despair of the mercy of God; for God forgives the sins altogether; for He is the Forgiving, the Merciful. So turn to your Lord repentant and submit to Him before there comes to you the chastisement, then you will not be helped" (39:53-54).

"And whoever does evil or wrongs his own soul, then asks forgiveness of God (and reforms himself), will find God Forgiving, Merciful. And whoever commits a sin, commits it only against himself. And God is All-knowing, Wise" (4:110-111).

--------------------------------------------------------------------------------

Institute for Islamic Studies and Publications
Paramaribo, Suriname, S.A
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ivisep.org/magazines.htm
If you are not interested in receiving this message, please reply with the word "Unsubscribe" in the subject.
You can visit the Spiritual Note archive at www.ivisep.org/magazines.htm
Quranic quotations in the Notes are from the English translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad 'Ali, which you can read at www.muslim.org/english-quran/index.htm (with footnotes) and http://aaiil.org/text/hq/trans/ma_list.shtml (without footnotes).

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size