Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note The Trial of Wealth - De beproeving van rijkdom
The Trial of Wealth - De beproeving van rijkdom
Written by Administrator   

Ed. 440 - November 22, 2013 - Muharram 19, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


De beproeving van rijkdom

Een voorbeeld uit de Koran

Korach behoorde zeker tot het volk van Mozes, maar hij onderdrukte hen en Wij gaven hem schatten, zoveel zelfs dat een groep sterke mensen gebukt zou gaan onder zijn hopen rijkdom.

Toen zijn volk tegen hem zei: "Wees niet uitbundig; Allah houdt immers niet van de uitbundigen. En zoek het verblijf in het Hiernamaals door middel van wat Allah jou gegeven heeft, en veronachtzaam jouw deel van de wereld niet, en doe goed (aan anderen) zoals Allah jou goed heeft gedaan, en streef er niet naar onrust te stoken in het land. Allah houdt waarlijk niet van de onruststokers."
Hij zei: "Dit is mij slechts gegeven vanwege de kennis die ik bezit."
Wist hij niet dat Allah voor hem generaties had vernietigd wier krachten machtiger waren dan de zijne en die meer hadden bijeengebracht? En de schuldigen wordt niet gevraagd naar hun zonden.

Dus ging hij naar zijn volk, in zijn tooisel. Degenen die dit wereldse leven verlangden, zeiden: "O, hadden wij maar het gelijke van wat aan Korach is geschonken! Waarlijk beschikt hij over bijzonder veel fortuin!"

Maar degenen aan wie de kennis was gegeven, zeiden: "Wee jullie! Allah's beloning is beter voor degene die gelooft en goeddoet, en niemand zal deze ontvangen behalve de geduldigen."

Dus zorgden Wij ervoor dat de aarde hem en zijn woning opslokte. Hij had geen leger om hem te beschermen tegen Allah, noch hoorde hij tot degenen die zichzelf kunnen beschermen.

En degenen die de dag daarvoor graag zijn plaats hadden gewild, begonnen te zeggen: "Ah! (weet) dat Allah het levensonderhoud vermeerdert en vermindert voor wie van Zijn dienaren het Hem behaagt; was Allah niet goedgunstig tegenover ons geweest, dan had Hij ons verlaagd. Ah! (weet) dat de ondankbaren nooit succesvol zijn!" (Koran 28:76-82)

Ingestuurd door Ahmad Jhawnie

 


 

The Trial of Wealth

Example from the Quran

Korah was surely from among the people of Moses, but he oppressed them, and We gave him treasures, so much so that his hoards of wealth would weigh down a body of strong men.

When his people said to him: "Do not exult; surely Allah does not love the exultant. And seek the abode of the Hereafter by means of what Allah has given you, and do not neglect your portion of the world, and do good (to others) as Allah has done good to you, and do not seek to make mischief in the land. Surely Allah does not love the mischief-makers."
He said: "I have been given this only on account of the knowledge I have."
Did he not know that Allah had destroyed before him generations who were mightier in strength than he and greater in assemblage? And the guilty are not questioned about their sins.

So he went out to his people in his finery. Those who desired this world's life said: "If only we had the like of what Korah is given! Surely he is possessed of mighty good fortune!"

But those who were given the knowledge said: "Woe to you! Allah's reward is better for him who believes and does good, and none is made to receive this except the patient."

So We made the earth to swallow him up and his abode. He had no army to help him against Allah, nor could he defend himself.

And those who had yearned for his place the day before began to say: "Ah! (know) that Allah amplifies provision for whom He pleases of His servants and restricts (it also); if Allah had not been gracious to us, He would have humbled us. Ah! (know) that the ungrateful are never successful." (Quran, 28:76-82)

Submitted by Ahmad Jhawnie

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size